נספחים בדיני מינקת והנקה

נויברט, יהושע, ואליעזר וולדנברג. "נספחים בדיני מינקת והנקה" ספר אסיא ד, עמ' 284-286.

נספחים בדיני מינקת והנקה

ניספחים

1) דיני מינקת בשבת

2) מינקת ביום הכיפורים

  3) הנקת ילוד  של 8 חדשי הריון בלבד

 

"נולד לח' או ספק בן ז' בן ח', שלא גמרו שעריו וציפרניו, אסור לטלטלו. אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני צער החלב שמצערה. וכן היא בעצמה יכולה להוציא בידה ההלב המצער אותה".

(שו"ע, או"ח, הלכ' שבת, של, ח)

 

ידוע שבתקופת התלמוד, ילוד שמלאו לו שמונה חדשי הריון היה נחשב כמשולל כל תקוה לחיים.

גם לפני 7 חדשי הריון לא היה נחשב כבר-קיימא. מסיבה זו הילוד היה נחשב "כאבן", ואסור היה לטלטלו.

 

 

נד עיין לעיל פל"ה סע' יא ובהערות.

נה כי אינה אלא מטבילה בלי כל סחיטה, ועוי"ל דהא האשה רגילה לעשות זאת מיד תוך ג' הימים הראשונים ללידתה, והרי הוא מצורכי היולדת דעושין, וכדלעיל סע' יג.

נו סי' שכח סע' לה ובמ"ב ס"ק קיב וע"ש בשעה"צ ס"ק פא, וע"ע קצוה"ש סי' קלח בבדה"ש ס"ק ל.

נז סי' שכח סע' לה.

נח סי' של סע' ח ובמ"ב ס"ק לב.

נט מהא דסי' שב במ"ב ס"ק ס.

ס סי' של במ"ב ס"ק לב. י

 

סא תינוק שאיננו זקוק לחלב-אם ורק יש צורך בשאיבת החלב כוון שיש לאשה צער מגודש החלב בשדיים, עדיף שתוציא את החלב ישר על גבי קרקע לאיבוד. אם לא יכלה לעשות זאת, מותר לה לשאוב את החלב לכלי באופן שתשיב בתוכו דבר שיקלקל את החלב מיד. ויש המתירים לחלוב לתוך כלי ומיד לשופכו על הקרקע, בתנאי שלא תניח את הכלי על הארץ. (ח"ח, סי' טו, פי"ב)

(מתוך : הלכות רופאים ורפואה שו"ת ציץ אליעזר  בעריכת ד"ר א. שטיינברג, ירושלים, 1978, עמ' קי"ז)

 

סב שו"ת אב"נ או"ח סי' מז, קצוה"ש סי' קלח בבדה"ש ס"ק ל, ונראה דשיעור של הרבה ר"ל שלא יתאסף במשאבה שיעור של כגרוגרת, שהוא כשליש ביצה, ושמעתי מהגרש"ז אויערבך שליט"א, דצריך שיריק את המשאבה למקום שהחלב הולך לאיבוד, דאל"כ שוב יצטרף לכשיעור.

 

סג מהא דסי' תריז סע' א בביה"ל ד"ה עוברות, ועיין חזו"א סה נט ס"ק ג ו-ד, שו"ת יביע אומר ח"ה סוסי' לב, ע"ש. ושמעתי מהגרש"ז אויערבך שליט"א, דגם אם התינוק עדיין לא התרגל לחלב-אם, ג"כ מותר לחלוב עבורו לתוך כלי הואיל וזה המזון הטבעי שלו, ואין להתחשב בספק סכנה בתחליף של מזון אחר, עכ"ד, ועיין להלן פל"ז סע' א, ועיין שו"ת הר צבי או"ח סוסי' רא, דתחלוב פחות מבשיעור, שהוא בערך כפית קטנה וחצי, ותאכיל אותו. – ועוד שמעתי מהגרש"ז שליט"א, שמותר להניק תינוק גם סמוך למוצש"ק אף אם יכולים להמתין עד הלילה, כי אין זה דומה למעמיד עלוקה למציצת הדם, סי' שכח במ"ב ס"ק קמז (ועיין בתשובות ר' אליעזר סי' יב, דהאי גאון ז"ל סובר שדומה ממש לעלוקה, ועיין גם באו"ש פ"ח מה' שבת ה"ו, אך לענ"ד דבריו צ"ע, דאף אם חשיב כחולב לאוכל ולא למשקה, מ"מ הרי הו"ל אוכל מפסולת), דהואיל וכך דרך אכילתו, וגם חשיב משום כך אוכל ולא משקה, וכמבואר בכריתות יג א, לכן נקרא בשם אכילת אדם ולא כמפרק, עכ"ד.

 

סד מפסקי הגרי"מ שלזינגר זצ"ל ב"כיצד אטפל בילדי בשבת וביו"ט", ועיין שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פי"ד ס"ק א ו-ג ולעיל פל"ג סע' יד.

 

סה דהוה בכלל חושיב"ס. .

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.