נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חוק האנטומיה והפתולוגיה

, "חוק האנטומיה והפתולוגיה" ספר אסיא ו, עמ' 300-302.

חוק האנטומיה והפתולוגיה

נוסח משולב של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953 כפי שתוקן בחוק לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון), התשמ"א-1980.

 

 

1 . בחוק זה –

"בית ספר לרפואה" פירושו – אוניברסיטה או בית-ספר לרפואה בישראל שהוכרו על פי פקודת המתעסקים ברפואה 1947 .

 

תיקון

"הסכמה" – הסכמה שניתנה מרצון חפשי ומתוך דעה צלולה בטופס שנקבע בתקנות ;

 

 

"בן-משפחה" – בן-זוג, ילד, הורה, אח, אחות.

 

תיקון

2. גוויתו של אדם שהסכים בכתב כי תשמש למטרות מדעיות, – מותר לבתרה בבית ספר לרפואה לצרכי לימוד ומחקר.

ביתור גויות

 

3. מי שברשותו גוייה כאמור בסעיף 2, יודיע על כך לבית-הספר לרפואה וימסרנה לו לפי דרישתו, תוך הזמן ובדרך שנקבעו בתקנות ; אך אין הוראה זאת חלה על מי שהגוייה נמסרה לו לשם קבורה בלבד.

חובות הודעה ומסירה

 

 

4. הוראות הסעיפים 8 (2) ו6(22-) (א) של פקודת בריאות העם, 1940, לא יחולו על גויה כאמור בסעיף 2 ובמקומם יבואו הוראות שייקבעו בתקנות.

אי-תחולת הוראות פקודת בריאות העם

 

 

5. (א) לא יאוחר משנה מהיום שבו נתקבלה הגוויה בבית הספר לרפואה יובאו הגוויה וחלקיה המבותרים לקבורה לפי דיני העדה הדתית שעמה נמנה המת ובית הספר לרפואה ישא בכל הוצאות הקבורה.

קבורה

 

 

(ב)            מותר לבית הספר לרפואה לשמור על הגוויה או על חלקים ממנה, אם הסכים לכך הנפטר בכתב, או אם הרשאי לדרוש אותה לפי התקנות לא התנגד לכך תוך הזמן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

ניתוחי אנטומיה ופתולוגיה

 

6. (א) מותר לרופא לנתח גוייה לשם קביעת סיבת המוות או כדי להשתמש בחלק ממנה לריפויו של אדם, אם נקבע בתעודה שנחתמה על ידי שלושה רופאים שהוסמכו לכך בהתאם לתקנות, כי הניתוח משמש לאחת המטרות האמורות.

 

תיקון התשמ"א

 

6. (ב) (1) לא תנותח גוויה לפני תום חמש שעות לאחר מתן – הודעה על הפטירה לאחד מבני המשפחה ; ימי שבת ומועדי ישראל, ולגבי בן משפחה שאינו יהודי – שבתה וימי חגיה של עדתו, לא יבואו במנין חמש השעות האמורות.

 

 

(2)            על אף האמור בפסקה (1), אם היה הניתוח דרוש כדי להשתמש בחלק מהגוויה לריפויו של אדם, תימסר על כך הודעה לאחד מבני המשפחה בזמן סביר לפני עשיית הניתוח.

 

תיקון התשמ"א

(ג) (1) נתגלה צורך להשתמש בחלק מגוויה להציל חייו של פלוני, יבוא במקום הזמן האמור בסעיף קטן (ב) – הזמן שעד המועד המאוחר ביותר שבו אפשר להוציא את החלק מהגוויה לשם שימוש כאמור; לא ניתן למסור הודעה לפי סעיף קטן (ב) תוך המועד האמור, מחמת חוסר אפשרות לאתר בן-משפחה, מותר הניתוח לפי סעיף קטן זה ובלבד שנעשה נסיון סביר למסור את ההודעה.

 

 

(2)            בלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה (1), שמוש בקרנית של נפטר להשתלה באדם פלוני להצילו מעיוורון, שימוש למניעת ליקוי בראייה או בשמיעה, שימוש בכליה של נפטר, ושימוש ברקמות עור של נפטר להשתלה להציל את חייו של אדם פלוני הם שימושים בחלקי גוויה להצלת חיים.

 

 

6א. (א) השאיר הנפטר בני משפחה, לא תנותח גוויתו לפי סעיף 6 – למעט ניתוח בנסיבות כאמור בסעיף 6(ג) – אלא אם נתקיימו גם שתי אלה :

 

תיקון התשמ"א

 

(1)הסכים לכך בן זוגו של הנפטר, ובהעדר בן זוג – ילדיו ובהעדר ילדים – הוריו, ובהעדר הורים – אחיו או אחותו.

 

 

(2)לא התנגד לכך בכתב בן משפחה שבאותה דרגת קרבה של מי שהסכים כאמור, או בן משפחה שבדרגת קרבה שלאחריו בנסיבות המקרה בהתאם לסדר דרגות הקרבה שבפסקה (1).

 

 

(ב)            התנגד אדם בחייו בכתב שגוויתו תנותח, הרי על אף האמור בסעיף 6 ועל אף כל הסכמה של בן משפחה לפי סעיף קטן (א) – לא יבוצע הניתוח.

(ג) הסכים אדם שגוויתו תנותח, מותר לנתחה על אף כל התנגדות של בן משפחה.

(ד) בנסיבות כאמור בסעיף 6(ג) מותר לנתח את הגוויה זולת אם התנגד האדם בחייו בכתב שגוויתו תנותח, או אם התנגד לכך בכתב בן זוגו, אחד מילדיו או אחד מהוריו.

(ה) לא השאיר אדם בני משפחה, לא תנותח גוויתו אלא אם הסכים לכך בחיים.

 

תיקון התשמ"א

 

(ו) הוראות סעיף זה באות להוסיף על האמור בסעיף 6.

 

הצלת עובר

 

6ב. הוצאת יילוד מגופה של נפטרת כדי לאפשר לו חיים, לא יראו בה ניתוח לענין חוק זה.

 

אי תחולה במקרים מיוחדים

 

6ג.  בעת מלחמה או בעת פיגוע המוני או בעת תאונה או אסון שגרם למספר רב של נפגעים לא יחולו הוראות סעיף 6א.

 

עונשין

7. (א) המוסר גוויה לבית ספר לרפואה שלא נתמלאו לגביה הוראות סעיף 2, המבתר גוויה שלא ברשות בית ספר לרפואה או המנתח גוויה שלא לפי הוראות סעיפים 6 או 6א דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 1500 לירות או שני העונשים כאחד.

(ב)            העובר על הוראות סעיף 3 או סעיף 5(א), דינו – מאסר שנה אחת או קנס 500 לירות או שני העונשים כאחד.

 

ביצוע ותקנות

8. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר מתן הודעה על המוות.

 

שמירת דינים

 

 

 

 

תיקון התשמ"א

 

9. חוק זה לא יפגע בהוראות חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958. אולם שופט חוקר כאמור באותו חוק לא יצווה על ניתוח גוויה אלא אם ראה שיש יסוד סביר לחשש שהמוות נגרם בעבירה או ברשלנות או בהזנחה, ולאחר שניתנה לאחד מבני המשפחה הודעה על כוונתו לצוות כאמור; התייצב אחד מבני המשפחה או אדם או גוף בעל ענין  בהליך כאמור, תינתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו.

 

ניתוחים במקרים מיוחדים

 

10. על אף האמור בחוק זה, אם היתה סכנה מוחשית ומיידית לבריאות הציבור והתעורר צורך דחוף ומיוחד בניתוח גוייה כדי למנוע סכנה כזאת, מותר לנתחה; שר הבריאות יתקין, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תקנות לגבי סכנה כאמור.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.