נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

המשמעות המשפטית של החלטת הרבנות הראשית

הלפרין, מרדכי. "המשמעות המשפטית של החלטת הרבנות הראשית" ספר אסיא ז, עמ' 125-128.

המשמעות המשפטית של החלטת הרבנות הראשית

הרב מרדכי הלפרין

המשמעות המשפטית של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא השתלות לב בישראל 1

א. העקרון הנלמד מהחלטת הרבנות

ב. שתי פרשנויות להחלטה

ג. המשמעות המעשית של הבדלי הפרשנויות

ד. משמעויות נוספות בהחלטת הרבנות

 

נקודה ברורה נוספת בולטת בהחלטה : עצם המוות המוחי איננו סיבה להגדרת מוות, כל זמן שלא קיים הסימן הנשימתי הקובע. בכך מובעת התנגדות תקיפה לגישות פילוסופיות מסוימות13 הרואות במוח בלבד את מהותם של חיי אדם.

כמו כן אין בהחלטה רמז לעיקרון "חוסר הכרה טרמינלי כמגדיר מוות" הנלמד מדברי הגר"א14 . אין בהחלטה לא הכרה ולא דחיה מפורשת של עיקרון זה, והנושא נשאר עדיין פתוח לדיון.

אין לשכוח את הפולמוס הרחב שהתעורר בעקבות החלטת הרבנות. ניתוחו המלא של הפולמוס ועיון בסוגיות שנדונו במהלכו – מקומם בדיון נפרד15 .

 

(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, עמ' 114-111)

 

 

1 . ההחלטה במלואה על שני נספחיה, בתוספת מקורות והערות, פורסמה ב"אסיא" מב-מג (יא, ב-ג) ניסן תשמ"ז, עמ' 83-70; ספר אסיא ו עמ' 40-27. פקסמילה של ההחלטה המקורית (ללא הניספחים) הובאה לעיל, עמ' 124-123.

2 . סעיף 8 בהחלטה.

3 . החלטת הרבנות, סעיף 4 שם ; הרב ש. ישראלי, בהיתר השתלת לב כיום, להלן עמ'  176-167.

4 . ראה : מרדכי הלפרין, על דעתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי, להלן עמ' 145-137.

5 . ראה : הרב שלמה זלמן אויערבאך, ספר מאורי אש, (מהדורה ב', ירושלים תש"מ), דברים אחדים למהדורה זו מאת המחבר שליט"א, בראש הספר.

6 . ראה: מרדכי הלפרין. האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה?, אסיא מ (י, ד), תמוז תשמ"ה, עמ' 29-5 פרקים ה-ח : ספר אסיא ה עמ' 79-55 פרקים ה-ח.

7 . ראה : הרב אליעזר יהודה וולדינברג, באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם, להלן עמ' 162-149; הרב שמואל הלוי וואזנר, על השתלת לב (איסור), להלן עמ' 165-163.

8 . ראה : מרדכי הלפרין, השתלת אברים היבטים רפואיים וההלכתיים (בדפוס), נספח מס' 4 : מכתב מזכירות הרה"ר אל רבני ישראל מכ"ג אדר תשמ"ז, הכולל סקירת השתלשלות הדיון ועיקר נימוקי ההחלטה.

9 . הרב ישראלי, שם (הע' 3).

10 . בלקר נ. מדינת ישראל, ע"פ 382, ניתן ביום א' בכסלו תשמ"ז (12.86 3.) ע"י השופטים : מ. בייסקי, ש. לוין וש. שטרסברג-כהן.

11 . ראה: סנהדרין, עח, א, סוגיית הכוהו עשרה בני אדם.

12 . ראה: אג"מ, יו"ד, ח"ב, סי' קמו, סוף ד"ה "ומה שכתר"ה".

13 . א) Green M.B. & Wikler D., Brain death & personal identity , Philosophy Publ. Affairs 9:389 (1980);

ב) Editorial, Lancet 2:590 (1971)

הובא : א. שטינברג, קביעת רגע המוות – היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים, ספר אסיא ג (ירושלים תשמ"ג), עמ' 403-393.

ג) דיקרט, על המתודה, מאמר ה, עמ' 57-46, הובא שטינברג שם.

14 . אליהו רבא, אהלות, פרק א משנה ו. ראה מ. הלפרין, אסיא מ, שם (הע' 6 לעיל), עמ' 67-63.

15 . ראה : הרב אליעזר יהודה וולדינברג, באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם, להלן עמ' 162-149; הרב שמואל הלוי וואזנר, על השתלת לב (איסור), להלן עמ'165-163. ציץ אליעזר חי"ז, סי' סו, ומה שהובא בשם הרב יצחק יעקב וייס זצ"ל, בסוף פרק א' שם.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.