נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עוד על נסיעת רופא לתורנות שבת מחוץ לתחום

קטן, יואל. "עוד על נסיעת רופא לתורנות שבת מחוץ לתחום" ספר אסיא ז, עמ' 247-249.

עוד על נסיעת רופא לתורנות שבת מחוץ לתחום

עוד על נסיעת רופא לתורנות שבת מחוץ לתחום

לכבוד העורך,

תשובת העורך :

 

לאור המשפט האחרון בהערה 1 : "ואכן זה תלוי גם במחלקה ובתקופה וכד', וכל מקרה לגופו", ברור שיתכן מצב בו בשבת מסוימת (כגון אם בית החולים בתורנות) השארות התורן העייף מהווה חשש סכנה, בעוד שבשבת אחרת ניתן להשאר בתורנות כפולה ללא חשש סיכון. כך שאין סתירה בין פסקה ה' בתשובה ב' (הממליצה לשקול תורנות כפולה) לבין מכתבו של הגר"א נבנצל שליט"א.

לגופה של הלכה, אין ספק שהערה 2 מהווה תרומה חשובה לדיון ההלכתי, ומזכה בכך את הרבים.

ניתן להוסיף את דבריו של הגר"י זילברשטיין שליט"א, בספרו "תורת היולדת", המתיחסים באופן עקרוני לנושא הנדון.

לתועלת קוראי אסיא, ברשותו האדיבה של המחבר, בחרנו להביא את הדברים כצורתם 6 :

 

שאלה:

רופא (או מילדת) תורן בבית חולים בשבת, המסיים את עבודתו בחצות היום, ובמקומו יבוא רופא אחר שיצטרך לנסוע בשבת, האם מוטל על הרופא הראשון להמשיך בעבודתו כדי שלא יצטרך חבירו לחלל שבת בנסיעה לבית חולים.

 

תשובה:

אין חיוב, ויתכן שלפעמים גם אינו רצוי[ד].

 

ד. כיון שאם הרופא הראשון ימשיך בעבודתו, יכביד הדבר עליו, ויסבלו מזה החולים, שטיפולו בהם יהיה מתוך עייפות. ובפרט שהרופא השני כדין יסע, שהרי הוא "מחלל" שבת לצורך פקוח נפש. ועוד שהרי חז"ל התירו למילדת ליטול שכר שבת כדי שלא תתרשל במלאכתה, וכמבואר במשנ"ב ש"ו כ"ד. ומצינו גם שהתירו לבאים להציל לחזור למקומם אף אם יש בזה איסור יציאה חוץ לתחום. והתירו סופו משום תחלתו, כמבואר בעירובין דף מ"ד: תוד"ה כל. כך גם בעניננו יש מקום להקל על הרופא ולא לחייבו להמשיך בעבודתו, אף שהדבר כרוך בחילול שבת של הרופא השני, שהוא בהיתר. אך אם הוא מתרצה להמשיך בעבודתו, והדבר לא יפגע בחולים, תבא עליו ברכה.

 

 

(מקור: אסיא מה-מו (יב, א-ב), טבת תשמ"ט, עמ' 173-171)

 

 

1 . לעיל עמ' 246-241.

2 .רעיתו של הכותב הינה רופאה בבית חולים בירושלים.   – העורך

3 .שאין צורך לטרוח הרבה ולהפסיד עונג שבת כדי למנוע חילול שבת לצורך פיקוח נפש. ושאפשר להקל באיסור תחומין בהסתמכות על מ"ד שאין כיום רשות הרבים דאורייתא.

4 .וזה מבוסס על סברת הרשב"ם, עירובין מג, א, תוד"ה הלכה ; מגן אברהם סי' ת"ה ס"ק ו. ועיין במהר"ם שיק חאו"ח סי' קכא-קכב.

ועיין במהרי"ק שורש מה שכותב לגבי יציאה מספינה : "…היכא דלאו מידי עביד אלא מיא ממטו לה לספינה, או הנוכרים המלחים פשיטא דליכא איסור דאוריתא."

אך עיין בשו"ת זרע אמת ח"ג סי' לג שהעלה שאין להסתמך על המהרי"ק לקולא. (התודה לרב זכריה בן שלמה עבור סיועו).

5 .בכל מקרה של ספק פיקוח נפש אפשר להגיע בנסיעה של כמה דקות משעלבים לבית חולים קרוב.

6 . תורת היולדת (מהדורה שניה. תשמ"ז), פרק נט, שאלה ב והערה ד.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.