נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מפתח מוער – תשמ"ז

וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשמ"ז" ספר אסיא ח, עמ' 412-441.

מפתח מוער – תשמ"ז

הרב מאיר וונדר

מפתח מוער

למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת

ובכתבי-עת תורניים בשנת תשמ"ז

תוכן הפרקים

רשימת הספרים וכתכי העת

רשימת התשובות והמאמרים

א. רופאים ורפואה

ב. תפילין ותפילה

ג. פיקוח נפש

ד. שבת

ה. מועדים

ו. איסור וסכנה

ז. טהרה

ח. מילה, פדיון וכיבוד

ט. השתלות

י. חולים

יא. ניתוחי מתים

יב. נשים

יג. נזיקין

יד. מניעת הריון והפלות

טו. הפרייה מלאכותית

מפתח המחברים

מפתח העניינים

טלטול גוסס למניעת ניוול המת

תגובת הכותב:

 

בציטוטו של הקורא הנכבד אין כלל כדי השגה, שהרי "טלטול גוסס במקום שיש חשש כי ינוולוהו אם ימות בבית החולים" זוהי הכותרת של נושא הדיון ותו לא. כוונתו בודאי למה שכתבתי שם בהערה למסקנת הדיון: "כשאין כוונתו לקרב מיתתו, אלא לכבודו שלא יתנוול – מותר". אם כך הצדק עמו, שכן עיון נוסף באותן תשובות מעלה כי אכן הרב משה שטרן העלה במסקנתו לאסור מכח כמה ראיות. ברם לא במקומה הרתיעה מהרעיון שתיתכן אפשרות כזו להלכה, ואף הובעה טלפונית באזניי. "רב גדול אחד" אמנם התיר, בסברו שהאיסור להזיז גוסס הוא רק כשמתכוין לקרב מיתתו אך לא כשמעונין בטובתו. הוא פירסם את תשובתו בירחון לקט שושנה, שנה י, תש"ג, סי' יא, לב, לו. בגלל נדירות הירחון שנדפס שנה לפני המשלוחים לאושוויץ, לא עלה בידי לצערי לראותו כדי לברר מי הוא אותו רב גדול. גם הרב שטרן שהשיג עליו, פותח כי בהשקפה ראשונה עלה בדעתו להתיר לטלטל את הגוסס, ואף הביא לכך ראיה מגמ' ע"ז דף יח ע"א.

אני שמח על הזדמנות זו המאפשרת לי לשוב ולהדגיש כי אין בשום פנים לראות ברשימותיי משום קיצור פסקי הלכות. אין הן אלא ציונים ביבליוגרפיים גרידא, הגומלים חסד עם מי שאין עיתותיו בידו לחפש חומר הדרוש לו, ובכל מקרה יש לעיין במקורם של דברים.

 

בכבוד רב,

 

הרב מאיר וונדר.

 

* הלכה למעשה, האמור כאן אינו מדוייק כלל. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ויבל"א הגר"ש וואזנר שליט"א התירו במפורש הזזת גוסס בחדר המיון כדי לאפשר טיפול חיוני בחולה אחר (אסיא נה (יד, ג), עמ' 45-43, עיי"ש).

מכאן שעל טילטול גוסס לא נאמר "ייהרג ואל יעבור".

– העורך.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.