נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חולה ביוה"כ

אברהם, אברהם. "חולה ביוה"כ" ספר אסיא ט, עמ' 107-117.

חולה ביוה"כ

פרופ' אברהם ס. אברהם

חולה ביום הכיפורים

נאמנות הרופאים.

החולה.

 תרופות.

 מחלות.

אכילה ושתיה.

אכילה.

שתיה.

ברכות הנהנין והמצוות.

נטילת ידים וברכתה.

ברכה ראשונה.

 ברכה אחרונה.

מעוברת, יולדת ומינקת.

מעוברות ומניקות.

הפריה במבחנה (IVF)

יולדת

מינקת.

עליה לתורה.

 

מי שאוכל ביום הכיפורים מחמת חוליו, בין שאוכל בשיעורים, בין שאוכל כרגיל בכל ימות השנה, מותר לו לעלות לתורה ביום הכיפורים בבוקר, ואם חל יום הכיפורים בשבת – אף במנחה 65 . ואם אכל פחות פחות מכשיעור, כותב השמירת שבת כהלכתה בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א: "דאע"ג דגם חצי שיעור אסור מן התורה, נראה דמ"מ יוכל לעלות לתורה גם במנחה של יום הכיפורים דפחות משיעור חשיב מעונה" 66 . אולם בח"ג, תיקונים והוספות לשמירת שבת כהלכתה, כותב הגרש"ז אויערבאך שליט"א דלפי המרומי שדה למס' יומא עג ע"א, אין חילוק בין חצי שיעור לשיעור שלם לענין לעלות לתורה, אך בשו"ת מרחשת ח"א סי' יד אות ד כתב ממש כדברינו והורה כן למעשה, וצ"ע, עכ"ל בקיצור. עוד כותב השמירת שבת כהלכתה 67 : "עיין בשו"ת לב חיים סי' קלב שאין לקרוא חולה שאוכל ביוהכ"פ לפרשיות האחרונות שבקריאה של הבוקר מכיון שקורין בהן פסוק תענו את נפשותיכם, ומאותו הטעם גם לא יקראוהו למפטיר, ועיין שדי חמד מערכת יוהכ"פ סי' ב ס"ק ז', עכ"ל. וראה גם במטה אפרים 68 .

 

(מקור: אסיא נג-נד (יד, א-ב), אלול תשנ"ד, 86-76)

 

1 . שמירת שבת כהלכתה פל"ט סע' א.

2 . ס' תריח סע' א.

3 . שם ד"ה חולה.

4 . פל"ט סע' א והערה טו.

5 . מ"ב שם ס"ק א

6 . מ"ב סי' תריח ס"ק ה.

7 . ר"ן יומא פב ע"א ד"ה חוץ; שו"ת הרדב"ז ס' תתפה (ח"ג ס' תמד).

8 . שו"ת ח"ו ס' כג.

9 . שם הערה צד.

10 . שו"ת חלקת יעקב ח"ג ס' סח.

11 . כרך א חאו"ח ס' תריב סוס"ק ז, דכשאין מאכילין אותו בדרך האכילה הטבעית אין על זה שם אכילה כלל ואין בזה שום חיוב מה שמכניס לתוך מעי.

12 . שו"ת מהרש"ם ח"א ס' קכג; שו"ת ציץ אליעזר ח"י ס' כה פכ"א; שו"ת אג"ם או"ח ח"ג סי' צ. וראה בשדי חמד מערכת יוהכ"פ סי' א אות יח וארחות חיים בהקדמה לס" תרח שאוסרים עשיית סגולות בערב יוהכ"פ כדי שיוכל לצום עם פחות עינוי; לעומתם השו"ת חלקת יעקב ח"ב ס' נח מתיר לקחת כדורים בערב יוהכ"פ כדי להשקיט את רעבות ביום הצום.

13 . להגדרה – עיין נשמת אברהם ח"ד עמ' לה.

14 . שמירת שבת כהלכתה פל"ט סע' ח.

15 . שם בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א.

16 . ואמנם חשב מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שמים מזוקקים אולי נקראים מים פגומים כי אין להם טעם רגיל של מים, אך כתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א על מה שכתבתי שצריך לבולעם ללא מים: "אפילו מים מזוקקים".

17 . וכתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: עכ"פ אם אפשר, ואם אי אפשר אפילו כשיעור, כיון שהוא פגום, עכ"ל.

18 . להגדרה – עיין נשמת אברהם ח"ד עמ' לח.

19 . שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג ס' צא.

20 .ביאור הלכה ס' תריח סע' ז ד"ה ואם.

21 . שמירת שבת כהלכתה שם סע' ו.

22 . ס' תריב סע' א.

23 . ס"ק א.

24 . מ"ב שם ס"ק ב ושעה"צ ס"ק ג.

25 . שמירת שבת כהלכתה פל"ט סע' יח.

26 . מ"ב שם ס"ק ג.

27 . סי תריח סע' ז.

28 . שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

29 . שם סע' יח ובהערה סז

30 . שמירת שבת כהלכתה שם.

31 . יומא פ ע"ב.

32 . נשמת אברהם כרך ד ס' תריב ס"ק א.

33 . שמירת שבת כהלכתה שם הערה סט. וכן כותב הגרצ"פ פראנק זצ"ל במקראי קודש, הימים הנוראים ח"א סי' לט בהררי קודש.

34 . סי תריב סע' ט.

35 . שם ס"ק כג.

36 . שמירת שבת כהלכתה פל"ט סע' כ.

37 . נשמת אברהם כרך א או"ח ס' תריב ס"ק ט.

38 . שמירת שבת כהלכתה שם סע' יט.

39 . שם, סע' כ.

40 . סי' תריב סע' ב.

41 . מ"ב שם ס"ק ד.

42 . עיין נשמת אברהם כרך א או"ח סי' תריב עמ' ש.

43 . שו"ע הרב סי' תריח סע' יח; חיי אדם כלל קמה סע' לב; שו"ת הר צבי או"ח ח"א סי' קנה.

44 . שמירת שבת כהלכתה שם סע' כא.

45 . או"ח ס' קנח סע' ב.

46 . ס' תריח מ"ב ס"ק כט.

47 . מג"א  שם ס"ק י; מטה אפרים סע' יז וע"ש בקצה המטה ס"ק טז.

48 . שמירת שבת כהלכתה פל"ט סע' לא ועיין שם פרטי דינים.

49 . ס' קפח מ"ב ס"ק יט.

50 . שם ס"ק כה.

51 . שמירת שבת כהלכתה שם סע' כא.

52 . לב אברהם ח"א עמ' יח.

53 . נשמת אברהם כרך א או"ח עמ' שלו ס"ק טז.

54 . סי' תריח סע' א.

55 . עין בשמירת שבת כהלכתה פל"ט הערה לב.

56 . על-פי מומחים.

57 . סי' של מ"ב ס"ק יא וס" תריז סע' ד ומ"ב ס"ק ט ו-יג.

58 . פל"ט סע' יב.

59 . ס' תריז סע' ד.

60 . שם סע' יג.

61 . ס' תריז סע' ד.

62 . שם מ"ב ס"ק יב.

63 . שמירת שבת כהלכתה סע' טו.

64 . שם, סע' יז.

65 . שם סע' לו.

66 . שם הערה קטו בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א.

67 .שם

68 . ס' תריט באלף המגן ס"ק נג – הראה לי מו"ר שליט"א.

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.