נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עבודה במד"א בשבת ובחג

שפרן, יגאל. "עבודה במד"א בשבת ובחג" ספר אסיא ט, עמ' 148-154.

עבודה במד"א בשבת ובחג

עבודה במגן דוד בשבת ובחג 1

הרב יגאל שפרן

1. עבודה בשבת

2. בין פרמדיק לנהג

3. שבת ויחסי עבודה בין חברים

4. בין חילוני לדתי

5. נהג גוי

6. הגעה למשמרת

7. הכנת האמבולנס

8. מכשיר קשר

9. כתיבה

10. חזרה לתחנה והביתה

11. הפעלת המוקד וחובש מלווה

12. מתנדבים

13. טעינת ביפר

14. טיסה

15. תיאומים

16. מי החולה

17. מונית לנמל התעופה

18. ביטול הטיסה

19. חפצי מוקצה בטיסה

20. כסף כיס

21. אוכל חם

22. טיסה בערב שבת

23. תפילין בשבת

24. פינוי חולים מדומים

25. גביית תשלומים

26. החזרת חולים

27. תשלום

28. כתיבת דו"ח

29. זימון אמבולנס מראש

30. אמבולנס 'מיותר'

31. רכב פרטי

32. חזרה ממשמרת

לדעת כולם מותר לחזור הביתה ממשמרת ע"י גוי או ע"י נהג יהודי הנוסע לצורך חולה ומוריד אותך בדרך. לעומת זאת בנסיעה ע"י נהג יהודי במיוחד לשם החזרות הביתה יש מחלוקת (כמתואר בתשובה 10 דלעיל) והמחמיר תבוא עליו ברכה.

 

הערות:

 

 

1 . תשובות אלו נהנו למגן דוד אדום בירושלים במענה לל"ב שאלות שהעלה מטעמם הפרמדיק מר דרור שוסהיים שיח'. התשובות הן כפי סדר השאלות שהועלו ע"י מד"א. עם ברכת השבח למר שוסהיים שיח' על שאלותיו, כולן שאלות חכם, הנני בזה כמלוא שלמי התודה וההוקרה למרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א, כבוד הרב אביגדור נבנצל שליט"א וכבוד הרב מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א על הערותיהם ששולבו בדברי. פשוט שהדברים כאן הם לענ"ד בלבד ושגיאות מי יבין.

2 . שו"ע או"ח שכ"ח סע' ב'.

3 . שם מ"ב ס"ק ל"ד.

4 . שש"כ פר' ל"ב סע' ו'; ע' ספר הלכה ורפואה א ק"ל דעת הגר"מ פיינשטין שכתב אחרת.

5 . מדובר דווקא על נסיעה בתוך תחום שבת, לגבי חוץ לתחום ע' לקמן הערה 19.

6 . עי" שש"כ פר' מ"א סע' ל"ה.

7 . ויש חולקים. עי' הל' צבא (הרב זכריה בן שלמה) עמ' 189, הע' 11.

8 . שו"ע שם סע' י"ב, וברמ"א ובמ"ב, ועי' שש"כ פר' ל"ט הע' ט"ו.

9 . לגבי האשכנזים זו דעת הרמ"א, אך בט"ז כתב על מנהג זה דלאו מנהג חסידים הוא, ופסק כמחבר, וע' שש"כ פר ל"ב סע' ו' ובהערה.

10 . יש חולקים על קולא זו, הובאו דבריהם בנשמת אברהם או"ח שכ"ח והמחמיר תע"ב.

11 . וחובה לבדוק בע"ש ולעשות על מה שאפשר (וע' תשובה על כך בשו"ת משיב מלחמה, וכן בספר צבא כהלכה ע"ש.)

12 . הרב מרדכי אליהו, תחומין כרך י עמ' 385, סי' 5.

13 . שמעתי בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לפני כ-25שנה. מובן שהדברים אמורים כאשר אין הבדל בין שתי המערכות מבחינת הדלקת נוריות להט.

14 . על כתיבה באמצעות מחשב ראה פרוט דברים חשוב בספר מערכי לב מאת הפרופ' זאב לב הוצאת מוסד הרב קוק, פרק שמיני. אמנם לדעת החזו"א וסיעתו שיש איסור בונה בכל סגירת מעגל חשמלי, כתיבה בשינוי עדיפה על הקלדה במחשב.

15 . רמ"א ס' שכ"ח סע' י"ב.

16 . עי' נשמת אברהם בחלק ד' עמ' מ"ד.

17 . וראה פסק הגרמ"פ בספר הלכה ורפואה ח"א עמ' קכ"ח, ודברי הרב וולדנברג בספר צי"א חל' ט' ס" י"ז ועוד. ולגבי היכא דאין איבה ע' שו"ע או"ח ס' שכ"ט סע' ב'.

18 . עי' תשובה 5. ולגבי בנות יש להימנע מנסיעה בלילה בכלל מדין יחוד. איסור זה חמור עוד יותר עם עכו"ם.

19 . עם זאת יצוין שלגבי מטוס ישנה בעיית תחומין מעבר לי"ב מיל דאיסורו דאורייתא לפי חלק מהשיטות ולכן צריך להימנע מזה כמה שאפשר. וע' הל' צבא עמ' 185 סע' ד'. אמנם יש לדון כאן בסוגיית תחומין למעלה מי', אך במציאות בד"כ עוברים גם על איסור תחומין למטה מי', ואכמ"ל.

20 . וגם אם לא חומם ע"י יהודי כיוון שהיא חוממה לכל נוסע ובכלל זה ליהודי דנן לכן יש לאסור וראה שו"ע או"ח שי"ח סע' א'.

21 . ומאחר שכמדומני דאין עירוב בנתב"ג ולכן יניח על גבי מקום פטור ומשם ימשכנו ועי' ס' ש"ח מ"ב ס"ק כ"ד.

 

(מקור: אסיא נ"ט-ס (כרך ט"ו, ג-ד) אייר תשנ"ז, 104-98 )

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.