נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תרופה לכמה ימים – דינה בשבת

הורוביץ, ר"א. "תרופה לכמה ימים – דינה בשבת" ספר אסיא ט, עמ' 194.

תרופה לכמה ימים – דינה בשבת

תרופה לכמה ימים

 

סיפר לי הגרג"נ שליט"א הוראה ששמע ממרן החזון אי"ש זצוק"ל. כל רפואה שצריכים לקחתה ברציפות כמה ימים (אף פחות מז' ימים) מותר להתחיל לקחתה מיד ולהמשיך לקחתה אף בשבת. והטעם דרק במיחוש בעלמא אסרו רפואה בשבת משום דיעבור מעצמו. אבל במחלה, אף שאין בה סכנה, לא אסרו לקחת תרופות, דחז"ל לא אסרו במקום מחלה. ואם צריך לקחת תרופות כמה ימים א"כ אין זה מיחוש בעלמא רק בגדר מחלה ומותר. ספרתי ע"כ למו"ר [הגר"י קניבסקי זצ"ל] והתיר על סמך כן כדלהלן, (עי' סי' שכ"ח).

 

ר"א הלוי הורביץ, אורחות רבינו בעל ה"קהילות יעקב", כרך א', סי' ריד, עמ' קנה-קנו.

 

 

(מקור: אסיא נו (יד, ד), תשרי תשנ"ו, 19)