נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קביעת רגע המוות על פי ההלכה

לייזרזון, שמחה. "קביעת רגע המוות על פי ההלכה" ספר אסיא י, עמ' 315-322.

קביעת רגע המוות על פי ההלכה

הרב שמחה בונם לייזרזון

קביעת רגע המות על פי ההלכה1

מבוא

א. בירור דעת החתם סופר בגדר מיתה.

ב. מכונת הנשמה והשלכותיה

ג. בדיקות לחיות גזע המוח (BAER), והיתר הזזת גוסס לתועלתו

ד. להוכיח דבנהרס גזע המוח לא חשיב טריפה

ה. הוכחה שאסור לקרב מיתתו של טריפה

ו. ה"היפותלמוס" (HYPOTHALAMUS) והשלכותיו לנתונינו

ז. אם מותר לקבל בדיעבד את האבר המוצע להשתלה, ודין לפני עור

ח. לברר הצורך בעריפת ראשי הכבשות

ט. מסקנת הדברים

לאור כל המובא לעיל לגבי כל הפרטים הקשורים בקביעת רגע המות, נראה פשוט שאין היתר בין בארץ בין בחוץ לארץ, להוציא שום אבר ממי שמוגדר מבחינה קלינית מת מות מוחי, ובארץ ישראל אין גם היתר להרשם או לקבל אברים להשתלה.

והאיסור באלו האופנים שריר וקיים.

 

1 . המאמר נכתב לאחר העיון וכתגובה למאמרו של הרה"ר לשעבר הרב אברהם כהנא שפירא שליט"א שהתפרסם באסיא (נ"ג-נ"ד) עמ' 17-20.

2 . וביתר פירוט מובא בספרי משנת חיי שעה פרק א' עמ' ל"ח-מ'.

3 . הובא בנשמת אברהם ח"ד עמ' ק"מ, ובמשנת חיי שעה פרק כ' עמ' ס"ב, והוגה על ידו לאחר שהתפרסם בספרים הנ"ל.

4 . במכתבו מיום כב' שבט תשנ"ב, הובא במשנת חיי שעה פינת יקרת עמ' רט"ו.

5 . עבודה זרה דף כ"ז ע"ב.

6 . סי' תשכ"ד.

7 . יו"ד ח"ב סי' קמ"ו.

8 . פרק ט' הלכה ד'.

9 . סנהדרין דף נ"ט ע"א.

10 . פרק יח' הלכה ו'.

11 . הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ב' הלכה ד'.

12 . חלק א' סי' נ"ג.

13 . תניינא חו"מ סי' נ"ט.

14 . אבהע"ז סי' מ"ב ס"ק ז'.

15 . מצוה רצ"ו ד"ה והנה.

16 . מצוה ל"ד.

17 . שו"ת צי"א חלק ט' סי' י"ז פרק ו', ופרק י' אות ה', והובא בנשמ"א יו"ד סי' רנ"ב אות ב'.

18 . נשמ"א הנ"ל.

19 . שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קע"ד, שו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' ז', ט', שו"ת צי"א ח"י פרק כ"ה סי' כ"ה.

20 . במכתב שהתפרסם במשנת חיי שעה עמ' ר"כ, ובאסיא נ"ג-נ"ד עמ' 28.

21 . הובא בביאור הלכה או"ח סי' שכ"ט סעיף ד', ד"ה אלא לפי שעה.

22 . הלכות שבת פרק ב' הלכה ג'.

23 . מצוה ל"ד.

24 . מיום כ"ב שבט תשנ"ב, הובא במשנת חיי שעה פינת יקרת עמ' רט"ו.

25 . הלכות מלוה ולווה פ"ד הלכה ב', הובא במנחת שלמה סי' ל"ה אות א'.

26 . כנ"ל בהערה 24.

27 . מפני שלא חפצתי להלאות את המעיין לא הבאתי את שיטות הראשונים בלפני עור והחילוקים בין ישראל לנכרי, המובאים בהרחבה בספרי משנת חיי שעה – השתלת אברים לאור ההלכה, פרק ח' עמ' ק"ל – קמ"ג.

28 . אסיא נ"ג-נ"ד עמ' 11-13.

29 . דף ז' ע"א.

30 . שהתפרסם באסיא נ"ג-נ"ד עמ' 28.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.