נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הוולדנית המבוגרת

קטן, חנה. "הוולדנית המבוגרת" חוברת אסיא נז-נח, עמ' 92-118.

הוולדנית המבוגרת

ד"ר חנה קטן

הוַלדנית המבוגרת

מבוא

I. הריון באם המבוגרת

א. ירידה בפוריות

ב. מהלך ההריון

ג. מהלך הלידה:

ד. הוולד

ה. סיכום השפעת הגיל על ההריון והלידה (I)

II. הריון באם הוולדנית

א. הקדמה

ב. מהלך ההריון

ג. מהלך הלידה

ד. הוולד

מסקנות

III. טיפולי פוריות ומניעת הריון

א. השראת ביוץ – במה כרוך הטיפול?

ב. הצורך בניטור הדוק

ג. מניעת הריון: צורך, היתר ושיטות

ד. אמצעי מניעת הריון הבאים בחשבון:

שתי אפשרויות עיקריות עומדות לפנינו:

א. גלולה. ב. התקן תוך-רחמי.

א. הבעיה בגלולה היא שהשימוש בה בגיל המבוגר בעייתי, עקב סיכון יתר למחלות טרומבוטיות [פקקת; אוטם בשריר הלב] עם העליה בגיל, בעיקר בנשים מעשנות או עם גורמי סיכון משמעותיים, כמחלות טרומבוטיות בעבר, היפרליפדמיה [עודף שומנים בדם], יתר לחץ דם ועוד. ישנם רופאים שיתירו במקרים מסויימים נטילת גלולות גם במצבים אלו, אפילו לנשים מעל גיל 40, אך רק עם מעקב רפואי צמוד.

ב. בענין ההתקן התוך-רחמי [=הת"ר] – קיימת בעיקר בעיית הדימומים הבין-ויסתיים אצל חלק מהנשים46 . התכשיר יעיל [פחות מגלולה, אך מגיע קרוב ל99% הצלחה במניעת הריון!] ופותר את הבעיה לטווח של שנים, עד לאחר הבלות47 .

 

1 . נדפס בשיכפול מס' 153 של השיעור החודשי הנערך מטעם 'חוג הרופאים להלכה ורפואה'.

2 . יש לציין שבתשובת הרב זילברשטיין שליט"א מדובר על אשה בת ארבעים ומעלה ; בחלק מהמחקרים דלהלן מגדירים אשה 'מבוגרת' לענין זה כבר מבת שלושים וחמש ומעלה [כאשר העליה בגיל מגדילה את הסיכויים ללקות בסיבוכים וסיכונים אפשריים]. כמו-כן יתכן שיש הבדלים לענין זה בין קבוצות שונות באוכלוסיה. בכל אופן – יש צורך בתשומת לב לעובדה, שלא תמיד יש הסכמה על ההגדרה מאיזה גיל נחשבת האשה 'מבוגרת' לענין הריון ולידה.

3 . Hansen, J. P.: Older matemal age and pregnancy outcome: A review of the 1986. ,726-742:41 .literature. Obstet. Gynecol. Survey

4 .Federation CECOS. Schwartz, D., and Mayaux, M.J.: Female fecundity as a 1982. ,404-406:306 .filnction ofage. N. Engl. J. Med

5 . ראה:

,Naylor, A. F.: Sequential aspects of spontaneous abortion: Matemal age 1. ,195-204:21 parity and pregnancy compensation artifact. Social Biology 1974.

Observations on the:1. .Stevenson, A. C., Dudgeon, M. Y., and McClure, H 2. ,results or pregnancies in women resident in Belfast: II. Abortions ,395-411:23 .hydatidiform moles and ectopic pregnancies. An. Hum. Genet 1959.

Warburton, D., and Fraser, F. C.: Spontaneous abortion risks in man: Data 3. .fiom reproductive histories collected in a medical genetics unit. Hum. Genet

1964. ,16:1-25

Shapiro, S., Levine, H. S., and Abramowicz, M.: Factors associated with early 4. 1971. ,45-48:6 .and late fetal loss. Adv. Plan. Parent

Czeizel, A., Bognar, Z., and Rockenbauer, M.: Some epidemiological data on 5.:38 J. Epidemiol. Commun. Health 1971-80. ,spontaeous abortion in Hungary

1984. ,143-148

Wilcox, A. J., Treloar, A. E., and Sandler, D. P.: Spontaneous abortion over 6. .time: Comparing occurrence in two cohorts of women a generation apart. J

1981. ,548-553:114 .Epidemiol

.Stein, Z., Kline, J., Susser, U., et al.: Matemal age and spontaneous abortion 7. .A. Porter and E. B. Hook 1. In Human Embryonic and Fetal Death, edited by

107-127. .pp ,1980 ,Academic Press, New York

Harlap, S., Shiono, P.H., and Ramcharan, S.: A life table of spontaneous 8. abortions and the effects of age, parity, and other variables. In Human A. Porter and E. B. Hook. Academic 1. Embryonic and Fetal Death, edited by 145-158. .pp ,1980 ,Press, New York

6 . ראה:

7 . ראה:Gynecol. Survey  Hollander, D., and Breen, J. L.: Pregnancy in the older gravida: How old is old 1990. ,106-111:45 .Obstet.

Waters, E. G., and Wager, H. P.: Pregnancy and labor experiences of 1. 1950. ,296-304:59 .elderly primigravidas. Am. J. Obstet. Gynecol

409-:29 .Kane, S, H.: Advancing age and the primigravida. Obstet. Gynecol 2. 1967. ,414

8 . ראה:

Tysoe, F. W.: Effect of age on the outcome of pregnancy. Trans. Pacif Coast 1970. ,8:38 .Obstet. Gynecol. Soc

9 . .Calkins, L. A.: Reproduction in the older woman: Chairman's address. J. Am 1949. ,635-638:l14 .Med. Assoc

10 . Paterson, M. E. L.: The aetiology and outcome of abruptio placentae. Acta 1979. ,31-35:58 .Obstet. Gynecol. Scand

11 . ראה לעיל הע' 8.

12 1959 ,190-197:3Kaltreider, D. F.: The elderly multigravida. Obstet. Gynecol. I

13 . ראה לעיל הע' 8.

14 .Klrz,D. S.,et al.: Advanced maternal age: lhe mature gravida. Am. J. Obstet 1985. ,7-12:152 .Gynecol

15 . Friedman, E. A., and Sachtieben, M. R.: Relation of maternal age to the course of 1965. ,915-924:91 .labor. Am. J. Obstet. Gynecol

16 . ראה לעיל הע' 14.

17 . ?Hollander, D., and Breen, J. L.: Pregnancy in the older gravida: How old is old 1990. ,106-111:45 .Obstet. Gynecol. Survey 11pDn nw ol nw11Dn1811yn'12.

18 . ראה:

,270-284:71 .Stanton, E. F.: Pregnancy after forty-four. Am. J. Obstet. Gynecol 1. 1956.

.E. O., and Smythe, II, A. R.: Pregnancy in women over forty. Obstet ,111 ,Horger 2.

1977. ,257-261:49 .Gynecol

and 40 Kajonoja, P., and Widholm, O.: Pregnancy and delivery in women aged 3. 1978. ,51:47-51 .over. Obstet. Gynecol

Kessler, I., Lancet, M., Borenstein, R., and Steinmetz. A.: The problem of the 4. 1980. ,165-169:56 .older primipara. Obstet. Gynecol

,108-112:7 .Blum, M.: Is the elderly primapara really at high risk? J. Perinat. Med 5. 1979.

35 Grimes, D. A., and Gross, G. K.: Pregnancy outcomes in black women aged 6. 1981. ,614-620:58 .and older. Obstet. Gynocol

Kujansuu, E., Kivinen, S., and Tuimala, R.: Pregnancy and delivery at the age of 7. 1981. ,341-345:19 .forty and over. Int. J. Gynaecol. Obstet

1957. ,354 348:9 .Points, T. C.: The elderly primapara. Obstet. Gynecol 8.

Forman, M. R., Meirik, O., and Berendes, H. W.: Delayed childbearing in 9. 1984. ,3135-3139:252 .Sweden. J. Am. Med. Assoc

.Koren, Z., Zuckerman, H., and Brzezinsky, A.: Pregnancy and delivery after forty 10.

1963. ,165-169:21 .Obstet. Gynecol

Wisconsin Department of Health and Social 1978-1984. ,I l. Public Health Statistics .Services, Bureau of Health Statistics

19 . ראה הערה קודמת מקור11.

20 . ,Roman, E., and Alberman, E.: Spontaneous abortion, gravidity, pregnancy order .age, and pregnancy interval. In Human Embryonic and Feral Death, edited by I 129-143. .pp ,1980 ,A. Porter and E. B. Hook. Academic Press, New York

21 . Fretts RC & al: Increased matemal age and the risk of fetal death. NEJM Oct 333:953-7. 1995

22 . ,409-414:29 .Kane, S, H.: Advancing age and the primigravida. Obstet. Gynecol 1967.

23 . 1957.,348-354:9 .Points, T. C.: The elderly primapara. Obstet. Gynecol

24 . Forman, M. R., Meirik, O., and Berendes, H. W.: Delayed childbearing in 1984. ,3135-3139:252 .Sweden. J. Am. Med. Assoc

25 . ,270-284:71 .Stanton, E. F.: Pregnancy after forty-four. Am. J. Obstet. Gynecol 1956.

26 . ראה לעיל הע' 14.

27 . 1991:86)4(,281-5. .Roth, P. & Carles G.: Labor & delivery in GM. Rev Fr Gyn Obst

28 . ראה:

.Fayed H. M.; Abid, S. F.; Stevens, B.: .Risk factors in extreme grand multiparity 1993:41)1(:17-22. Int J Gyn Obst

29 . ראה:

:Narayan. H.; Bucketh W.; McDongall, W.; Cullimore, J.: Pregnancy after fifty 1992:47)1(,47-51. ,profile & pregnancy outcome. Eur J Obst Gyn Rep Bio

30 . ראה:

Seidman, D. S.; Gale, R.; Slater, P. E.; Ever-Hadani, P.; Harlap, S.:Does GM affect 1987:25)1(,1-7. ,fetal outcome? Int J Gyn Obst

31 . 389-392. ,2/88 ;The GM – is she still a risk? Eidelman, Am J Ob Gy

32 . ראה:

,Grand Multiparity: an Obstetric or Neonatal Risk Factor? Zeidman, D. S.; Armon 1034- ;(5) 158:1988 .Y.; Roll, D.; Stevenson, D. K.; Gale, R.: Am J Ob & Gy 1039.

33 . ראה:

.G Multiparity as an obstetric risk factor. Brunner, J.; Melander, E.; Krook-Brand, T

5. 201- ,(992:47)3M.; Thomassen, P. A.: Eur J Obst Gyn Rep Bio,I

34 . ראה:

,Grand multiparity – a nationwide survey. Samueloff, A.; Mor-Yosef, S.; Zeidman 1989:25)11(,625-9. ,D. S.; Rabinowith R.; Simon, A.; Schenker, J. G.: Isr J Med Sci

35 . לעיל הע' 32.

36 . .A prospective study of the active management of labor in women of high parity Laor, D.; Zeidman, D. S.; Yaffe, H.; Voss, E.; Diamant, Y. Z.: Eur J Obst Gyn Rep 111-5. ,(1989:30)2 ,Bio

37 . לעיל הע' 34.

38 . לעיל הע' 32.

39 . ראה:

-The effece of the socioeconomic status on the perinatal outcome of GM. Mor Yosef, S.; Zeidman, D. S.; Samueloff, A.; Schenker, J. G.: Eur J Obst Gyn Rep 23.l990:36)1-2(,117-Bio,l

40 . לעיל הע' 34.

41 . לעיל הע' 32.

42 . 1nN:

Whittemore AS: The risk of ovarian cancer after treatment for infertility. N Engl 1. 771-6:(331)12 ;22 Sep 1994 med

Rossing MA & al.: Ovarian tumors in a cohort of infertile women. N Engl J Med 2. 805-6:(22;331)12 Sep 1994

1993 .Sassoon S: Ovulation induction agents and ovarian cancer. Hum-Reprod 3. 2246-7:(8)12 ;Dec

;lul 1993 .Whittemore AS: Fertility drugs and risk of ovarian cancer. Hum-Reprod 4.

999-1000:(8)7

Cohen l, Forman R, Harlap S & al.: IFFS expert group report on the Whittemore 5. -study related to ovarian cancer associated with the use of infertility agents. Hum 996-9:(8)7 ;Jul 1993 .Reprod

.Balasch j, Bani PM: Follicular stimulation and ovarian cancer? Hum-Reprod 6.

990-6:(8)7 ;Jul 1993

-Land GA: Ovulation, ovulation induction and ovarian carcinoma. Baillieres-Cin 7. 455-72:(7)2 ;Jun 1993 .Obstet-Gynaecol

199-:(60)1 ;Jul 1993 .Darder MC: Fertility drugs and ovarian cancer. Fertil-Steril 8. 201

.Dietl J, Marzusch K: Ovarian surface epithelium and human ovarian cancer 9.

129-35:(35)3 ;1993 .Gynocol-Obstet-lnvest

IO. NUman HW; Burger CW; Baak JP & al.: Borderline malignancy of the ovary and:(12)A28 ;1992 .cases. Eur-J-Cancer 2 controlled hyperstimulation, a report of

1971-3

,ll. Goldberg GL; Runowicz CD: Ovarian Carcinoma of low malignant potential 1992 .infertility, and induction of ovulation–is there a link? Am-J-Obstet-Gynecol 853-4:(166)3 ;Mar

43 . הע' קודמת מקור 2.

44 . הע' 42 מקור 7.

45 . יש לשוב ולתמוה על ה'קלא דלא פסיק', שישנם מורי-הוראה ידועים שנוטלים על עצמם את האחריות להציע טיפולי פוריות ללא בדיקות מקדימות וללא השגחה רפואית צמודה!

46 . ראוי לציין שלגבי שכיחות הדימומים יש הבדלים לא רק בין אשה לחברתה אלא גם בין סוגי ההתקנים. חלקם גורמים לדימומים בשכיחות נמוכה יותר מאשר התקנים אחרים. – העורך.

47 . וראה במאמרנו 'אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי', אסיע נג-נד [אלול תשנ"ד], עמ' 123-114.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.