נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים

פקטר, אברהם. "מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 195.

מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים

מעוברות ומניקות ביום הכיפורים

לכבוד העורך,

ממאמרך בענין מעוברות ומיניקות ביוה"כ1 נהנתי מאוד, דומני שאכן הגיע הזמן לעשות קצת סדר בשמועות בשם ר' שלמה זלמן זצ"ל. (ונראה לי שזה נעשה בהצלחה במאמר זה)

                                                                       בתודה ובברכה

                                                                       הרב אברהם אבא פקטר


 

 


1.    קוים אחדים לדרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש, שער חמישי, אסיא נז-נח, עמ' 61-54.