נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בן שמונה, טריפה מן הבטן וילוד שמוחו אטום – תורמי איברים פוטנציאלים?

הלפרין, מרדכי. "בן שמונה, טריפה מן הבטן וילוד שמוחו אטום – תורמי איברים פוטנציאלים?" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 8-12.

בן שמונה, טריפה מן הבטן וילוד שמוחו אטום – תורמי איברים פוטנציאלים?

ב. דיון בתשובת הרב זילברשטיין ג. דעת הגרש"ז אויערבאך

אמנם לגבי עצם ההיתר לנהוג בחסר גולגולת כבחסר נפש וליטול ממנו את איבריו להשתלה באחר, יעויין במה שפסק הגרש"ז אויערבאך[28] לאסור על סמך דברי התשובה מאהבה[29]:

"וכתב לי הגרש"ז אויערבאך (שליט"א) [זצ"ל]: נלענ"ד דבשעה שהוא רק עובר, הואיל ואינו ראוי לבריית נשמה וגם לאחר שנולד אין אמו טמאה לידה משום דלאו ולד הוא, לכן אפשר דשפיר מותר להרגו ולהימנע מלהיות [הרה] עמל וילד שקר, אולם לאחר שכבר נולד וגם כלו לו חדשיו, מסתבר כמו"ש בתשובה מאהבה, עכ"ל".

אמנם המאירי[30] הביא את דברי הירושלמי על פיהם נסתרים לכאורה דברי התשובה מאהבה, וצ"ע[31].

 

 


1.    The Medical Task Force on Anencephaly. N Engl J Med 322:669, 1990 ; הובא

בא' שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ג (מכון שלזינגר, ירושלים, תשנ"ג),  ערך ילוד, הע'  75.

2.    שם.

3.    .Peabody JL, et al, N Engl J Med 321:344, 1989 אמנם דווחו יילודים כאלו שחיו עד 14 חודשים, אך לא ברור אם אמנם האבחנה היתה מדוייקת. כמו כן יש להדגיש, שמספרים אלו מתייחסים למצב הנוכחי, שלפיו אין מעניקים ליילודים אלו טיפול נמרץ, ויש להניח שניתן להאריך את חייהם בעזרת טיפול נמרץ – ראה The Medical Task Force on Anencephaly, N Engl J Med 322:669, 1990; Elwood JM & Elwood JH: Epidemiology of Anencephalus and Spina Bifida. Oxford University Press,      ; 1980: 69-78. הובא בא' שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית (מכון שלזינגר, ירושלים, תשנ"ג), כרך ג,  ערך ילוד, הע'  77.

4.    נדה כד, א.

5.    בלשון הרמב"ם – איסו"ב, י, יא – "אינו ולד".

6.    בשיעוריו לרופאים, הובא נשמת אברהם, כרך ג, חלק חו"מ, תכה, א, 19.

7.    ערוך לנר נדה, כד,א, ע"פ חולין, מב, ב, תוד"ה ואמר רב יהודה.

8.    הרב זילברשטיין, הובא בנשמת אברהם, שם, בהתבסס על נדה כד, ושו"ת חכם צבי סי' עז.

9.    וכעין מש"כ הרמב"ם (רוצח ב, ח) בהגדרת טריפה באדם, שתנאי הכרחי לכך הוא הערכה רפואית "שמכה זו אין לה תעלה [= רפואה] באדם ובה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר".

 

 

 

 

 

 

 

10.  תוספתא  שבת, ט"ז (ט"ו). ד(ז). ; חולין פרק ד, משנה ד ; שבת קלו.

11.  פרוט מקיף של דעות התנאים ושיטות הראשונים השונות בהגדרת התנאים והסימנים הקובעים בן שמונה ראה: הרב נריה גוטל, הפגות לאור ההלכה, קריטריונים המכריעים מצב הוולד, ספר אסיא ח (מכון שלזינגר, ירושלים, תשנ"ה),  עמ' 225-250.

12.  שבת קלו.

13.  "אין במינו שחיטה" (בניגוד לטריפה מן הבטן ש"יש במינה שחיטה") חולין שם, בסוף המשנה ; שבת שם. וראה מ' הלפרין, מבוא לסוגיית בן שמונה, ספר אסיא ח, 295-299, ובהע' 25 שם.

14.  לדעת הרמב"ם הלכות שבת פ"ח ה"ז, חובל בשבת עובר על איסור מפרק שהוא תולדת "דש". לדעת הירושלמי (שבת פ"ז ה"ב) וראשונים אחדים (רש"י, שבת קז. ד"ה "החובל בהן חייב" בלשון ראשון; ר"י ור"ת, שבת ע"ה. תוד"ה "כי היכי", ועוד) החובל עובר על "נטילת נשמה" כלומר על אב מלאכה של "שוחט". אך הרמב"ם סובר שהבבלי חולק על הירושלמי בנקודה זו (תשובת ר' אברהם בן הרמב"ם, ברכת אברהם סי' יח).

15.  שבת קלו, א. ; רמב"ם הלכות מילה, פרק א הלכה יד.

16.  מכשירין פרק ו משנה ז ; רמב"ם, הלכות טומאת אוכלין, פרק י, הלכה ז.

17.  תוספתא, שם (הע' 10) ד (ה).

18.  חולין, ד, ד.

19.  רמב"ם, רוצח, ב,ח.

20.  מגיד משנה, גירושין, יג, טז, בשם הירושלמי, הרמב"ן, והרשב"א.

21.  חולין, שם.

22.  המאירי, נדה, כג, ב, ד"ה ילדה ולד, בדעת עצמו ובדעת הרמב"ם ; ערוך לנר, נדה, כד, א, בישוב קושיית הכסף משנה, איסורי ביאה, י, יא, וכן דעת הרמב"ן, הרשב"א, והר"ן עמ"ס נדה שם.

23.  שם.

24.  כג, ב, – כד, א.

25.  ביאור הלכה, שכט,  ד, ד"ה אלא לפי שעה.

 

 

 

26.  נודע ביהודה חו"מ, מה"ת, סי' נט. וראה מ' הלפרין: האם מותרת השתלת לב ע"פ ההלכה, ספר אסיא ה (מכון שלזינגר, ירושלים, תשמ"ו), 55-79 , בעיקר עמ' 71-72.

27.  לשון המשנה בחולין שם.

28.  נשמת אברהם, כרך ד, חלק או"ח, של, סס"ק ה.

29.  הובא בפתחי תשובה יו"ד, קצד, ס"ק ה.

30.  על המשנה כב, ב, ד"ה אמר המאירי המפלת.

31.  המאירי מביא את דברי הירושלמי "כולו אדם ופניו בהמה אפילו עומד וקורא בתורה אומרים לו בא ונשחטך", ומשמע מדבריו שפסקא זו בירושלמי בניחותא נאמרה, שאין דין נפש ביצור כזה שאין אמו טמאת לידה, ואין איסור להמיתו.

אמנם בירושלמי עצמו שם (נדה פ"ב ה"ב) משמע שהדברים נאמרו בלשון תמיהה כאפשרות שאיננה מסתברת בכלל. ועיין בפני משה שם, ואכמ"ל.

 

 

 

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.