נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פוריות ותפקוד זוגי – עילה לגט וטיפולים לפני נישואין – שו"ת

כלאב, שלמה. "פוריות ותפקוד זוגי – עילה לגט וטיפולים לפני נישואין – שו"ת" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 13-22.

פוריות ותפקוד זוגי – עילה לגט וטיפולים לפני נישואין – שו"ת

 


1.    וריקוצלה (Varicocele)  = דליות האשך.                                                          — העורך.

2.    על הגישה הרפואית המקובלת בנושא דליות האשך ראה במאמרו המעודכן של ד"ר אלחנן בר-און וחב', להלן עמ' 23-34.

3.    אבהע"ז סימן כה סק"ב.

4.    דף עו.

5.    עיין ב"מחצית השקל" וב"אחיעזר" ח"ג סימן כד.

6.    עיין "ערוך לנר" ביבמות שם.

7.    כמבואר ביור"ד סימן קפז, משא"כ בסוגיא ביבמות. ועיין ב"ציץ אליעזר" ח"ט סימן נא.

8.    ח"א סימן מג.

9.    ח"ג סימן כד, ד.

10.  אבהע"ז ח"א סימן ע וח"ב סימן טז וחלק ג' סימן יד.

11.  אבהע"ז סימן כג, ב.

12.  ספר אסיא ז עמ' 279-284.

13.  דף עו.

14.                                                    וראה בספר אסיא ז שם עמ' 285-303.  — העורך.

15.  ח"ד אבהע"ז סימן כג א.

16.  הובא גם בספר אסיא ז  שם עמ' 302.                                                      — העורך.

17. ספר אסיא ז עמ' 303. וראה עוד על שפת הסתרים של ההלכה בחוברת                          אסיא נז-נח עמ' 50-51.                 — העורך.

18.  סימן קלח בבדה"ש ססי"ק יח.

19.  ח"א פרק לג, א בהג"ה.

20.  או"ח סימן שכח אות מו.

21.  עיין שו"ע או"ח סימן שכח, יז.

22.  עיין ב"ציץ אליעזר" ח"ט סימן נא שער א פרק א.                                                                  [וראה ספר אסיא ז עמ' 285-298.                                                                        –העורך.]

23.  שו"ע או"ח סימן תרח, ד ובמשנה ברורה שם.

24.  אבהע"ז עמ' קיב.

25.  עיין ב"חזון איש" אבהע"ז אישות סימן לו, ב, ועיין ברמב"ן כתובות דף לט, ב.

26.  דף עו.

27.  אבהע"ז סימן כה סק"ב.

28. סימן א סק"ב.

29. סימן קכג.

30. עיין תוס' גיטין דף מא, ב ד"ה כופין.

31. יבמות דף סה, ב.

32. עיין מנחת חינוך מצוה א.

33. אבהע"ז כג, ג.

34. כתובות דף מו. וע"ז דף כ, ב.

35. סמ"ג, רמב"ן ור"ן חולין דף לז, ב ומצוות ל"ת שמנה הרמב"ן.

36. אבהע"ז א, ח.

37.  יש להוסיף שהטיפול המקובל בזריקות מרחיבות כלי דם אכן גורם לקישוי, אך מדובר בעצם ב"קישוי שלא לדעת", דהיינו שאינו קשור כלל בהרהור, אלא בתוצאה מכנית לחלוטין. כך שאם לא מצטרף אליה הרהור וגירוי נוסף אין בה לכאורה סרך איסור אם היא נעשית לצורך מצוה. ראה: גניקולוגיה, פוריות, ילודים לאור ההלכה, דברים שנאמרו ביום עיון לרבנים ולרופאים, חול המועד פסח תשנ"ב, בית הרופא, ירושלים, בעריכת הרב יואל קטן (הוצאת המועצה הדתית ירושלים, תשנ"ג) עמ' 122-126 ועמ' 141-142.                                                                                                           — העורך.

38.  שאלה ו.

39.  דף עה.

40.  אבן העזר סימן י.

41.  דף עה.

42.  שתי הדעות בשו"ע אבהע"ז ה, י.

43.  יבמות שם סימן ח.

44.  אבהע"ז יז וב"דברי מלכיאל" ח"ג סימן פח וכן ב"אבני נזר" סימן יז.

45.  סימן י.

46.  סימן ט, ט.

47.  הובא ב"אוצר הפוסקים" סימן ה' סעיף ז' אות מ'.