נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קול שופר ומקרא מגילה בטלפון

שפירא, חיים. "קול שופר ומקרא מגילה בטלפון" חוברת אסיא עז-עח, עמ' 6.

קול שופר ומקרא מגילה בטלפון

הרב חיים אלעזר שפירא

קול שופר ומקרא מגילה בטלפון

אמנם לענין שופר שנשאלתי אם יוצאין בשמיעתו ע"י הטעלעפאן. זה פשוט לע"ד דלא יצא. דלא עדיף מהתוקע לתוך הבור או לתוך הדות לאותן העומדים בחוץ אם קול  שופר שמעו בלי קול הברה כלל יצאו, ואם קול הברה שמעו עם קול שופר לא יצאו, כמו שפירש"י בר"ה דף כ"ח ע"א ובש"ע סי' תקפ"ז. וה"נ בא הקול ע"י הטעלעפאן מעורב לא כמו קול האיש שמדבר רק קולו כאוב וגם קול שופר ישתנה בודאי ויתערב כמו דרך הברת הטעלעפאן וז"פ:

אך זה י"ל לענין קידוש שבת ויו"ט דפסקינן בש"ע סי' רע"ג דאם קידש בביתו ושמע שכינו ושלחן ערוך גם לפני שכינו יצא שכינו אם נתכוין שומע ומשמיע. א"כ אם שומע ע"י הטעלעפאן ג"כ יוצא חבירו כששלחן ערוך לפניו גם אם הוא בריחוק הרבה פרסאות (מטעם שהזכרנו דלא מיקרי צואה מפסיק באמצא בכגון זה) אך בשבת ויו"ט ממילא אסור לדבר ע"י הטעלעפאן כמ"ש הגאון בשו"ת בית יצחק ח"ב מיו"ד במפתחות והגהות סי' ל"א משום דע"י סגירת זרם העלעקטערי נולד כח עלעקטערי בשבת וכן צריך להכות בפעמון וזהו משמיע קול בכלי ע"ש. – – וכן לענין מגילה נשאלתי אם יוצא השומע מהקורא בטעלעפאן ומכל הצדדים שחתר השואל לא מצאתי לאסור. דבאמת במגילה לא פסל אם נתעבה קול הקורא בהברה בשמיעה בריחוק מקום וכיוצא וז"פ:

שו"ת מנחת אלעזר ס"ס עב

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.