נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תשובות הלכתיות בנושא איידס

נויברט, יהושע. "תשובות הלכתיות בנושא איידס" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 168-182.

תשובות הלכתיות בנושא איידס

הרב יהושע נויבירט

מחבר ספר שמירת שבת כהלכתה

איידס – תשובות הלכתיות

ראשי פרקים

א. רופא כל בשר ומפליא לעשות

ב. חובת הגילוי לבן הזוג

מצוות הצלה מול לשון הרע

התנאים להיתר הגילוי

ג. קידושי טעות עקב הסתרת מחלת איידס

מחלה של הבעל

ד. כפיית גט עקב הדבקות באיידס לאחר הנישואין

ה. שימור הנישואין עם אמצעי הגנה מ"איידס"

ו. שימור הנישואין ללא אמצעי הגנה מאיידס

ז. סיכון הולד בהריון של חולה איידס

ח. חובת בדיקת נוגדני איידס אצל סגל רפואי

הסיכון למחלת טיי-זקס

חשש להדבקת מטופל באיידס

פגיעה סביבתית של מעשנים

"כי אני ה' רופאיך"

אחרי קריעת ים סוף, אמרה תורה: "אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך … ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"48 . במלה "רופא" אין הכוונה רק שהקב"ה מרפא את המחלה, אלא שברצונו הוא גם מונע את המחלה. בעקבות שמירת תורה ומצוות שומר הקב"ה על האדם, בגדר רפואה מונעת, פרופילקטית, שלא יחלה. אם נקבל על עצמנו את "שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך" ולא נלך בדרכים בלתי-מוסריות שלצערנו הרב מביאות כידוע את מחלת האיידס, נוכל לזכות ב"רפאות תהי לשרך"49 . הקב"ה נתן את התורה כרפואה בשבילנו. מי שחי חיי תורה בטוח הוא שה' יהיה בעזרו.

 

1. דברים כט יח.

2. אה"ע ח"ד סי' עג ס"קב.

3. ויקרא כה יז.

4. שם ברש"י.

5. ספר חסידים, סי' תקז.

6. או"ח סי' קע.

7. שם ס"ק ד.

8. או"ח סי' קנו.

9. ויקרא יט טז.

10. חפץ חיים, כלל י'.

11. שם, וברש"י שם.

12. חפץ חיים כלל י'.

13. ח"ג סי' קלו.

14. לקוח מתוך הוידוי, לפי סדר א-ב.

15. פ"א מה' רוצח הי"ד.

16. אבן העזר, סי' לט סע' ה.

17. במקום.

18 . בית-שמואל ס"ק טו בשם התוספות כתובות עב ב ד"ה על.

19. אמנם החיים והמות ביד הקב"ה, אבל בעיניים שלנו אנו רואים את המציאות כפי שהיא.

20. אבן העזר, סי' קנד סע' ג.

21. קי, ב – קיא, א. הסוגיא דנה ביבמה שנפלה לפני מוכה שחין. מתוך הסוגיא מתברר שאשה מוכנה להנשא לאדם בריא שיש לו אח מוכה שחין, למרות הסיכוי הקטן שתיפול לפניו ליבום, אך איננה מוכנה בשוס פנים להנשא מראש למוכה שחין.

22. אבן העזר סי' קנד, א.

23. ח"ג סי' כד (ה).

24. . פכ"א הי"ח.

25. א טו.

26. . נדה יג א, ובפירש"י שם.

27. בראשית ו יב.

28 "ושיחת ארצה … וירע בעיני ה' אשר עשה וימת גם אותו", שם לח י.

29. אה"ע כג ג.

30. יב ב.

31. תהלים קטו ו.

32. ח"ג סי' כד (ה).

33. אה"ע ח"א סי' סג.

34. ולכאורה האג"מ סותר את דבריו באה"ע ח"ד סי' סז, ושם הוא אינו מתיר לאיש ללבוש נרתיק.

35. אה"ע סי' ב.

36. ח"ג במפתחות דף שיז ע"א.

37. ח"ד אה"ע דף קפב (2).

38. שם חו"מ דף ריח.

39. אה"ע ח"ד סי' עג (ב).

40. ברכות י א.

41. אה"ע ח"ד סי' י.

42. דברים יח יג.

43. סוטה יז א.

44. חו"מ סי' תכז סע' ח ו-ט.

45. דברים ד ט.

46. תהלים קמה טז.

47. חו"מ ח"ב סי' יח.

48. שמות טו כו.

49. משלי ג ח.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.