נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

גיד הנשה

, "גיד הנשה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 37.

גיד הנשה

מקורות והערות

 

[1] וראה פיהמ"ש לרמב"ם זבחים ג ד, שהמונח גיד כולל גידים ממש, עורקים הדופקים ושאינם דופקים, המיתרים, והגידים הקושרים את הפרקים;
[2] בפסוקנו. וראה חולין צא א;
[3]<18>ראה חולין שם; רמב"ם, מאכלות אסורות, ח א; טושו"ע יו"ד סה א. ראה באריכות בכרתי יו"ד סי' סה סקט"ז, שבזמנו של הגר"י אייבשיץ היה וויכוח חריף על זיהוי גיד הנשה. וראה באנציקלופדיה תלמודית, כרך ו, ע' גיד הנשה. וראה עוד במאמרו של א. שור, בד"ד, 4, תשנ"ז, עמ' 73 ואילך;
[4] ראב"ד, תמים דעים, פסקה ג; רבנו ירוחם, נתיב טו אות יח;
[5] רא"ש חולין פ"ד סי' ז;
[6] ב"ח יו"ד סי' נו; ש"ך שם סק"ב.

 

* # *

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.