ראש

, "ראש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 41.

ראש

בבני אדם בבעלי חיים מקורות והערות 

 

[1] שופטים ט נג; מל"ב ט לה; דבהי"א י י. ואולי הוא מלשון עגלגל, שהראש הוא עגול;
[2] מנחות לז א;
[3] חולין מה א, וברש"י ומאירי שם;
[4] בפסוקנו, וכן שמות טז טז; שמות לח כו; במדבר א ב;
[5] שמו"ב יד כה; דברים כח לה; מנחות לז א; נגעים י י. יש שהמושג קדקד מקביל למושג ראש (בראשית מט כו); [5] מנחות שם;
[6] רש"י חולין נב ב ד"ה רוב גובהה;
[7] ב"י יו"ד סי' ל; או"ז חולין סי' תיט;
[8] פי' רגמ"ה חולין שם; טור יו"ד סי' ל. וראה עוד בתבו"ש יו"ד סי' ל סק"א; יד אברהם יו"ד שם;
[9] חולין מה ב, ובפירש"י שם;
[10] משנה בכורות ז א; רמב"ם ביאת המקדש ח א;
[11] רש"י שם;
[12] פיהמ"ש לרמב"ם בכורות ז א, ורמב"ם ביאת המקדש ח א. הכוונה כנראה לצורות של גולגולת הנובעות מסגירה מוקדמת של התפרים בגולגולת – ראה א. שטינברג, פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, עמ' 81;
[13] ערוך ע' כילון;
[14] רמב"ם ביאת המקדש¯שם. יתכן שהכוונה למצב של ראש הדומה לקופסא כתוצאה מרככת בינקות – ראה א. שטינברג, שם; יתכן גם הידרוצפלוס, שהראש גדול ופנים קטנות באופן יחסי;
[15] רש"י בכורות שם;
[16] ערוך ע' מקב; תפא"י בכורות ז א. וראה רמב"ם ביאת המקדש, שם. ואף כאן הכוונה לשינויים ביחסים של עצמות הגולגולת כתוצאה מרככת בינקות – א. שטינברג, שם;
[17] רש"י בכורות שם;
[18] פיהמ"ש לרמב"ם שם. וראה על כל המומים הללו בכס"מ ביאת המקדש שם;
[19] פיהמ"ש לרמב"ם שם;
[20] רש"י שם. ואף שינויים אלו ייתכנו במצב של רככת ושכיבה ממושכת על הגב – א. שטינברג, שם;
[21] שבת לא א; נדרים סו ב;

[22] היינו מיקרוצפליה;
[23] נידה כד א; רמב"ם איסורי ביאה י יא;
[24] רמב"ן חולין מד א, ב' התירוצים;
[25] רמב"ן שם. וראה מאירי נידה שם;
[26] ראב"ד, בעלי הנפש, שער הפרישה; ב"י יו"ד סי' קצד, בדעת הרשב"א;
[27] בכורות מג ב; רמב"ם ביאת המקדש ח א. וראה בראב"ד ובכס"מ שם;
[28] בהגדרת 'רובה' – ראה חולין נב ב; רי"ף ורא"ש שם; רמב"ם שחיטה י ו; טושו"ע יו"ד ל א;
[29] חולין מב ב; רמב"ם שם; טושו"ע שם. וראה באריכות על הפירושים השונים של 'נחבסה', ועל החומרה ככל הדעות להטריף – תב"ש יו"ד סי' ל סק"א; כרתי שם סק"ב; צ"צ החדש פס"ד סי' ל;
[30] ירושלמי נידה סופ"ג; טושו"ע שם; ש"ך שם סק"ז; ביאור הגר"א שם סק"א;
[31] חולין נד א. וראה בערוה"ש יו"ד רסי' ל;
[32] שיעור 'סלע' הוא כשליש טפח, ובמידות שלנו כתב בדרכ"ת סי' ל סקכ"א כמה שיטות, והוא נע בין 3.5-3.3 ס"מ;
[33] רש"י, תוס', רמב"ן, רשב"א, ר"ן, מאירי – חולין נד ב; ר"ש אהלות ב ג; רבנו ירוחם נט"ו אות ג; רמב"ם שחיטה י ה; טושו"ע ל ב;
[34] ר"ת תוס' חולין מב ב ד"ה ואמר, ובכורות לז ב ד"ה כדי; העיטור הל' טריפות ע' חסר; ס' האשכול ח"ג עמ' 37; טור יו"ד סי' ל, בשם הרא"ש, וראה בב"י שם. וראה בדרכ"ת שם סקי"ז, שלא מועיל אם עור או בשר סותם את חסרון העצם;
[35] רמב"ם שחיטה י ה; טושו"ע שם;
[36] חולין נו א; רמב"ם שחיטה י ז; טושו"ע יו"ד ל ב. וראה שו"ת הרא"ש כלל כ סי' ו;
[37] או"ה כלל נד סי' ו; רמ"א יו"ד שם. ולעניין עופות שיש להם נקבים בגולגולת מטבע לידתם, כגון אווזות, נחלקו הפוסקים אם כשרים הם אם לאו – ראה שו"ת צמח צדק הישן סי' עא; שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' סה; שו"ת נובי"ק חיו"ד סי' ה; שו"ת צמח צדק החדש חיו"ד סי' כ; תבו"ש יו"ד סי' ל סק"ח; שו"ת פני יהושע חיו"ד סי' טו; שו"ת חת"ס חיו"ד סי' נה; דרכ"ת סי' ל סקל"א; גילוי דעת שם סקי"ט-כ"ג; ערוה"ש יו"ד ל יח. וראה בשו"ת הר צבי חיו"ד סי' כד.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.