עבד עברי

, "עבד עברי" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 66.

עבד עברי

מקורות והערות

[1] קידושין יז א; רמב"ם עבדים ב ה. וראה בכס"מ ומשל"מ שם. וראה עוד בקצוה"ח סי' שלג סק"ט;
[2] רמב"ם עבדים ב ה. וראה בכס"מ שם;
[3] מכילתא דרשב"י שמות כא ב; א"ע שמות כא יא, בשם גאון, הוא רס"ג; רמב"ם עבדים ב יב. וראה באור שמח שם; תורה תמימה שמות כא אות כה; תו"ש מילואים לכרך יז עמ' רלב-ד;
[4] קידושין כה א; רמב"ם, עבדים ה ה; טושו"ע יו"ד רסז כז. וראה ברמב"ם שם שלא גרס "ראשי" אצבעות;
[5] קידושין כה א, מחלוקת בביצים; רמב"ם עבדים ה ד. וראה בלח"מ שם; מקנה קידושין שם; משך חכמה ויקרא כב כה. וראה ברא"ש קידושין שם, ובכס"מ עבדים שם, שלהלכה אין הבדל בין אם כרת הביצים ועודן תלויות בכיס, לבין אם ניתקן מהכיס לגמרי;
[6] קידושין כד ב; רמב"ם עבדים ה יב; טושו"ע יו"ד רסז לו. וראה פירוש הרשב"א והראב"ד המובא ע"י הרשב"א שם. וראה ש"ך שם סקמ"ו, וביאור הגר"א שם סקע"ד. וראה עוד באור שמח עבדים ה יב; צפנת פענח איסורי ביאה יב יא. וראה מאמרו של א. אפטוביצר, סיני, יא, תש"ב-ג, עמ' ט ואילך, שהלכות אלו תלויות במחלוקת אם עובר ירך אמו או לא;
[7] שמות כא ו;
[8] קידושין טו א; רמב"ם עבדים ג ט;
[9] רמב"ם, עבדים שם, ובכס"מ. וראה מכילתא משפטים, פר' ב, וקידושין כא ב – בגובה של אוזן. וראה עוד מלבי"ם שמות פכ"א אות לד;
[10] ובאיזה צוויים מדובר – מצינו גירסאות חלוקות: בבבלי קידושין כב ב – 'כי לי בני ישראל עבדים'; בירושלמי קידושין א ב – 'לא יהיה לך אלהים אחרים'; במכילתא שמות משפטים פר' ב – 'לא תגנב'. וראה בתו"ש שמות כא אות קלא;
[11] קידושין כא ב; רמב"ם עבדים ג ח;
[12] קידושין כב א; רמב"ם עבדים ג יא;
[13] מנ"ח מ' מב;
[14] בכורים, ד ה; רמב"ם עבדים, ד א, ובמשל"מ שם. ועי' בפי' הבה"ג ומנחת בכורים שם. וראה בתו"ש שמות כא אות קיא, השיטות השונות באריכות;
[15] ב"מ פ א; רמב"ם מכירה טו יג; טושו"ע חו"מ רלב יט;
[16] מכילתא שמות, כא ד;
[17] טו"א חגיגה ב א ד"ה כאן; תוס' רעק"א חגיגה פ"א אות ד; מרכבת המשנה חובל ד יב; שו"ת אחיעזר ח"ג סוסי' סד;
[18] מנ"ח מ' לד;
[19] גיטין מג א. ותימה שהרמב"ם לא הביא דין זה.

* # *

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.