נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

משכב בהמה

, "משכב בהמה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 71.

משכב בהמה

מקורות והערות

 

[1] ראה סהמ"צ לרמב"ם ל"ת שמט; פיהמ"ש לרמב"ם ריש כריתות; ס' החינוך מ' ריא – שאיסור זכר לבוא על בהמה, ואיסור אשה להביא בהמה עליה הם שני לאווים נפרדים;
[2] שמות כב יח; ויקרא יח כג; שם כ טו-טז; דברים כז כא;
[3] סנהדרין טו א; רמב"ם סנהדרין ה ב;
[4] ביחס לעוף ראה במנ"ח מ' רי סק"א. ומכל מקום איסור עוף נוהג רק בנרבע, אבל אין עוף רובע – מנ"ח מ' ריא סק"א;
[5] סנהדרין נה א; רמב"ם איסורי ביאה א טז; סמ"ג לאווין צו; יראים השלם סי' ה. ולעניין טריפה – בין אם הבהמה טריפה, או האדם טריפה – ראה מנ"ח מ' רי סק"ב;
[6] יבמות נט ב; רמב"ם איסורי ביאה יח ה; טושו"ע אבהע"ז ו ח;
[7] רש"י סוטה כו ב ד"ה דאין;
[8] סוטה כו ב; רמב"ם סוטה א ו; טושו"ע אבהע"ז קעח ב;
[9] סנהדרין נח א; רמב"ם מלכים ט ה; ס' החינוך מ' רט. וראה רש"י ר"ה ד א ד"ה כלבתא, ורש"י ע"ז יד ב ד"ה מפני, ורש"י שם כב א ד"ה שחשודין;
[10] סנהדרין נה ב, בעיה שלא נפשטה; רמב"ם שם ו;
[11] ירושלמי קידושין א א; יבמות נד ב; רמב"ם איסורי ביאה יד טז;
[12] ע"ז טו א, ושם כב ב;
[13] ס' החינוך מ' רי;
[14] ראה ע"ז יד ב, ושם כד א; ירושלמי שביעית פ"ו ה"ב;
[15] בראשית רבה כו ט;
[16] סנהדרין קה א;
[17] ר"ה ד א;
[18] סנהדרין ב א; רמב"ם סנהדרין ה ב;
[19] רמב"ם שגגות ד א; שם ה ג;
[20] רמב"ם שגגות ה ד;
[21] ע"ז כד א; תמורה כח א; רמב"ם איסורי מזבח ד א. ולעניין הוולדות – ראה תמורה ל ב; רמב"ם איסורי מזבח ג יד.

 

* # *

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.