סוכות

, "סוכות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 73.

סוכות

מקורות והערות

 

[1] סוכה כו א; רמב"ם סוכה ו ב; טושו"ע או"ח תרמ ג;
[2] תוס' סוכה כו א ד"ה והולכי; מאירי וריטב"א סוכה שם; מ"ב סי' תרמ סק"ו;
[3] גמ' סוכה, רמב"ם וטושו"ע שם;
[4] מ"ב שם סק"ז. וראה בגדרי הפטור של חולה ומצטער בסוכות בס' מקראי קודש, סוכות, ח"א, סי' לה;
[5] ראה אליה רבא או"ח סי' תרמ סק"ח; שע"ת סי' תרמ סק"ג; שו"ת בנין שלמה סי' מז, בשם בשמים ראש; חידושי הגרז"ר בענגיס ח"א סי' כ. וראה ברכ"י סי' תרמ סק"ה, שהסתפק בזה;
[6] שו"ת חיים שאל ח"ב סי' לח אות צב; בן איש חי, שנה א, פר' האזינו, אות יב; הליכות שלמה ח"ב פ"ט ס"ו;
[7] שו"ת בנין שלמה סי' מז; שו"ת באהלה של תורה חאו"ח סי' צב. וראה עוד בכף החיים סי' תרמ סקכ"ו;
[8] שו"ת רבבות אפרים ח"ח סי' רמו;
[9] שו"ע שם;
[10] שע"ת שם סק"ג; מ"ב שם סק"י;
[11] מ"ב שם; קיצושו"ע קלה טז;
[12] שו"ת שבות יעקב ח"ג סי' מז;
[13] שע"ת סי' תרמ סק"ג;
[14] תורת היולדת פנ"ג הע' ה;
[15] סוכה כו א; רמב"ם סוכה ו ב; טושו"ע או"ח תרמ ד. וראה בשו"ע שם, בהגדרת המצטער. וראה באריכות בגדרי המצטער בסוכות בס' מקראי קודש, סוכות, ח"א סי' לה. וראה עוד בשו"ת דעת כהן סוסי' קלז;
[16] מאירי סוכה כו א, בשם חכמי לוניל; רא"ש ברכות פ"ז סוסי' כג; ר"ן סוכה כז א; טור ורמ"א או"ח תרלט ה; רמ"א תרמ ד;
[17] ראב"ד ורשב"א סוכה שם; תוס' ברכות מט ב ד"ה אי בעי; מ"מ סוכה ו ז; המחבר בשו"ע או"ח תרלט ה. וראה בביאור הגר"א שם סקכ"ב; שו"ת זקן אהרן מהר"א הלוי סי' קסה; מ"ב סי' תרלט סקל"ג וסקל"ה, וסי' תרמ סקט"ו; ילקוט יוסף, מועדים, הל' סוכה, דיני ישיבה בסוכה, ס"ח, ושו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סי' סא. וראה עוד בשו"ת חלקת יואב ח"א בסוף הספר, בדיני אונס ענף ז; חזון עובדיה, ח"א כרך ב, סי' לג;
[18] מ"ב סי' תרלט סקל"ה. וראה עוד בדין מצטער בסוכה בשו"ת תשובות והנהגות, ח"ג סי' רט. ולעניין משמשי החולה, כשרוצים להחמיר על עצמם לישב בסוכה, אם יברכו או לא – ראה תורת היולדת פנ"ג הע' ה;
[19] נשמת אברהם חאו"ח סי' תרמ סק"ז. ובדין מקיז דם – ראה ברמ"א או"ח תרמ ג; מ"ב שם סקי"ב;
[20] רמ"א או"ח תרנא ה;
[21] בן איש חי, שנה א, פר' האזינו, אות יד;
[22] פרמ"ג שם בא"א סקי"ג; מ"ב שם סקכ"ז;
[23] ס' ארבעת המינים, ח"ב עמ' קו, בשם עץ השדה, סי' תרנא סקי"ט;
[24] שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' לב אות יד. וכתב שם, שמצווה לתקן את המובן הזה. אך ראה בשו"ת תשובות והנגות, ח"א סי' שפג מה שכתב בנידון, עיי"ש;
[25] רמב"ן, הובאו דבריו בב"י או"ח סי' תרמה. ודינם כמו אתרוג במצב זה, כמבואר בטושו"ע או"ח תרמח טו;
[26] בכורי יעקב או"ח סוסי' תרמז; עמק ברכה (הגר"א פומרנצ'יק), לולב, אות יז, בשם החזו"א. וכתבו שבדברי הרמב"ן שבב"י יש ט"ס. וראה בנידון בשו"ת חת"ס חיו"ד סוסי' פא; כשרות ארבעת המינים (הרב י.מ. שטרן), עמ' רז;
[27] בן איש חי שנה א, סוף פ' האזינו; ילקוט יוסף ח"ב הל' ארבעת המינים, סדר קריאת התורה ס"ג;
[28] יחוה דעת ח"ו סי' מב.

 

* # *

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.