נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סוכות

, "סוכות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 73.

סוכות

מקורות והערות

 

[1] סוכה כו א; רמב"ם סוכה ו ב; טושו"ע או"ח תרמ ג;
[2] תוס' סוכה כו א ד"ה והולכי; מאירי וריטב"א סוכה שם; מ"ב סי' תרמ סק"ו;
[3] גמ' סוכה, רמב"ם וטושו"ע שם;
[4] מ"ב שם סק"ז. וראה בגדרי הפטור של חולה ומצטער בסוכות בס' מקראי קודש, סוכות, ח"א, סי' לה;
[5] ראה אליה רבא או"ח סי' תרמ סק"ח; שע"ת סי' תרמ סק"ג; שו"ת בנין שלמה סי' מז, בשם בשמים ראש; חידושי הגרז"ר בענגיס ח"א סי' כ. וראה ברכ"י סי' תרמ סק"ה, שהסתפק בזה;
[6] שו"ת חיים שאל ח"ב סי' לח אות צב; בן איש חי, שנה א, פר' האזינו, אות יב; הליכות שלמה ח"ב פ"ט ס"ו;
[7] שו"ת בנין שלמה סי' מז; שו"ת באהלה של תורה חאו"ח סי' צב. וראה עוד בכף החיים סי' תרמ סקכ"ו;
[8] שו"ת רבבות אפרים ח"ח סי' רמו;
[9] שו"ע שם;
[10] שע"ת שם סק"ג; מ"ב שם סק"י;
[11] מ"ב שם; קיצושו"ע קלה טז;
[12] שו"ת שבות יעקב ח"ג סי' מז;
[13] שע"ת סי' תרמ סק"ג;
[14] תורת היולדת פנ"ג הע' ה;
[15] סוכה כו א; רמב"ם סוכה ו ב; טושו"ע או"ח תרמ ד. וראה בשו"ע שם, בהגדרת המצטער. וראה באריכות בגדרי המצטער בסוכות בס' מקראי קודש, סוכות, ח"א סי' לה. וראה עוד בשו"ת דעת כהן סוסי' קלז;
[16] מאירי סוכה כו א, בשם חכמי לוניל; רא"ש ברכות פ"ז סוסי' כג; ר"ן סוכה כז א; טור ורמ"א או"ח תרלט ה; רמ"א תרמ ד;
[17] ראב"ד ורשב"א סוכה שם; תוס' ברכות מט ב ד"ה אי בעי; מ"מ סוכה ו ז; המחבר בשו"ע או"ח תרלט ה. וראה בביאור הגר"א שם סקכ"ב; שו"ת זקן אהרן מהר"א הלוי סי' קסה; מ"ב סי' תרלט סקל"ג וסקל"ה, וסי' תרמ סקט"ו; ילקוט יוסף, מועדים, הל' סוכה, דיני ישיבה בסוכה, ס"ח, ושו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סי' סא. וראה עוד בשו"ת חלקת יואב ח"א בסוף הספר, בדיני אונס ענף ז; חזון עובדיה, ח"א כרך ב, סי' לג;
[18] מ"ב סי' תרלט סקל"ה. וראה עוד בדין מצטער בסוכה בשו"ת תשובות והנהגות, ח"ג סי' רט. ולעניין משמשי החולה, כשרוצים להחמיר על עצמם לישב בסוכה, אם יברכו או לא – ראה תורת היולדת פנ"ג הע' ה;
[19] נשמת אברהם חאו"ח סי' תרמ סק"ז. ובדין מקיז דם – ראה ברמ"א או"ח תרמ ג; מ"ב שם סקי"ב;
[20] רמ"א או"ח תרנא ה;
[21] בן איש חי, שנה א, פר' האזינו, אות יד;
[22] פרמ"ג שם בא"א סקי"ג; מ"ב שם סקכ"ז;
[23] ס' ארבעת המינים, ח"ב עמ' קו, בשם עץ השדה, סי' תרנא סקי"ט;
[24] שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' לב אות יד. וכתב שם, שמצווה לתקן את המובן הזה. אך ראה בשו"ת תשובות והנגות, ח"א סי' שפג מה שכתב בנידון, עיי"ש;
[25] רמב"ן, הובאו דבריו בב"י או"ח סי' תרמה. ודינם כמו אתרוג במצב זה, כמבואר בטושו"ע או"ח תרמח טו;
[26] בכורי יעקב או"ח סוסי' תרמז; עמק ברכה (הגר"א פומרנצ'יק), לולב, אות יז, בשם החזו"א. וכתבו שבדברי הרמב"ן שבב"י יש ט"ס. וראה בנידון בשו"ת חת"ס חיו"ד סוסי' פא; כשרות ארבעת המינים (הרב י.מ. שטרן), עמ' רז;
[27] בן איש חי שנה א, סוף פ' האזינו; ילקוט יוסף ח"ב הל' ארבעת המינים, סדר קריאת התורה ס"ג;
[28] יחוה דעת ח"ו סי' מב.

 

* # *