מזוזה

, "מזוזה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 106.

מזוזה

קו. מזוזה

 

וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך [דברים ו ט]

 

מזוזה מוזכרת עוד פעם אחת בדברים יא-כ [פר' עקב]

 

בית חולים שהוא בבעלות של נוכרים, אין החדרים ששוכבים שם חולים חייבים במזוזה [1]; ואם בית חולים זה מיועד לחולים יהודיים, יש לראות את כל הבנין כמושאל לכלל היהודים שבעיר, והחדרים חייבים במזוזה [2], וחיוב זה הוא מדרבנן [3].

לעומת זאת, אם בית החולים הוא בבעלות יהודית חייבים החדרים במזוזה [4], ואף על פי שהחולים עושים צרכיהם באותם חדרים, מכל מקום יש לקבוע שם מזוזה [5]. כאשר לא ניתן לקנות מזוזות לכל חדרי בית החולים בבת-אחת, יש לקבוע מזוזות בתחילה בחדרים שאנשים בריאים דרים שם בקביעות, ואחר כך לקבוע בשאר החדרים, כי חדרי החולים וחדרי הצוות אינם נחשבים כקבועים, שהרי רגילים לשנותם מחדר לחדר [6]. ולעניין ברכה – יש מי שכתב, שיברך על קביעת מזוזה, כי חיוב המזוזה שם הוא מן התורה [7]; יש שפקפקו בכך [8]; ויש מי שפסק שלא לברך [9]. אכן, לכל הדעות חדרי הרופאים וצוות העובדים בבית חולים חייבים במזוזה, וצריכים לברך על קביעתם [10].

 

המזוזה נקבעת בימין הנכנס [11]. גם האיטר אינו משנה מיקום המזוזה בביתו, ואפילו כל בני הבית איטרים, יקבעו המזוזה כדרך רוב בני האדם [12].

 

קטן, אפילו אם הגיע לחינוך, פסול לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזה, ואם כתבם – הרי הם פסולים וייגנזו [13].

מחנכים את הקטנים לעשות מזוזה בבתיהם [14]. אבל קביעת המזוזה צריכה להיעשות על ידי גדול, ואם קטן קבע את המזוזה, צריך להסירה, ולקובעה על ידי גדול [15].

 

קובעים מזוזה על ביתו של שוטה, ומן הראוי לזכותו במצווה זו [16].

 

מקורות והערות

 

[1] ברכ"י יו"ד רפו סק"ג, ושו"ת חיים שאל ח"ב סי' כב (החיד"א מדבר שם על "הלאזיראטו", שהיו בתי חולים למצורעים); שו"ת אבני נזר חיו"ד ח"ב סי' שפ; מצודת דוד על הקיצשו"ע סי' יא סע' יד;
[2] שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' מו; שו"ת באר משה ח"ב סי' צה;
[3] קונטרס חובת הדר על תשובת המהרש"ם הנ"ל. ועיי"ש בירור ארוך על חיוב מזוזה בבית חולים;
[4] שו"ת שבט הלוי חיו"ד סי' קנו. ועי' מה שהעיר על דבריו בנשמת אברהם חיו"ד סי' רפו סק"א ובהע' 6;
[5] שו"ת זבחי צדק ח"ב חאו"ח סי' לה; הגר"ע יוסף, אור תורה, חוב' ה' שבט תשמ"ד; הגרש"ז אויערבך, הובאו דבריו בנשמת אברהם שם; שו"ת בנין אב ח"ב סי' נב אות ב;
[6] הגרש"ז אויערבאך, ועלהו לא יבול ח"א, עמ' שנד;
[7] שו"ת שבט הלוי, שם;
[8] הגרש"ז אויערבך, הובאו דבריו בנשמת אברהם, שם; שו"ת באר משה, שם;
[9] שו"ת בנין אב שם;
[10] נשמת אברהם, שם;
[11] מנחות לד א; רמב"ם תפילין ו יב; טושו"ע יו"ד רפט ב;
[12] מרדכי, הלכות קטנות, סי' תתקסב; ב"י וב"ח, יו"ד סי' רפט; ש"ך, יו"ד סי' רפט סק"ה. וראה שאילת שלום על השאילתות, פ' עקב אות קמ; שו"ת באר משה ח"ב סי' ב;
[13] מנחות מב ב; רמב"ם תפילין א יג; טושו"ע או"ח לט א, ושם יו"ד רפא א,ג.  וראה במ"ב שם סק"ג, ובביאוה"ל שם ד"ה או קטן;
[14] ברכות יז ב; רמב"ם תפילין ה י; טושו"ע יו"ד רצא ג. אמנם ראה בס' העיטור הל' תפילין חלק ז, ומאירי ברכות שם, שאין חיוב חינוך קטן במזוזה;
[15] שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' עה אות א; שם חי"ח סי' לג אות ו;
[16] ס' משפטי הדעת, עמ' קלח.

 

* # *

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.