ברכות הנהנין לתרופות ולרפואה

, "ברכות הנהנין לתרופות ולרפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 107.

ברכות הנהנין לתרופות ולרפואה

קז. ברכות הנהנין לתרופות ולרפואה

 

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך [דברים ח י]

 

ברכות רפואה של חולה

 

בהקזת דם – הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלקי, שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי א-ל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו [1], כי רופא חינם אתה. ולאחר שהקיז אומר: ברוך רופא חינם [2].

 

אכן, הנוסח שבפוסקים, והוא הנוסח המקובל בידינו הוא:

 

יהי רצון מלפניך ה' אלקי [ואלקי אבותי] [3] שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה. ולאחר שהקיז יאמר: ברוך רופא חולים [4].

 

יש אומרים, שלאחר ההקזה יברך בשם ומלכות [5], אך בימינו אין נוהגים כן [6]. יש מי שהבדיל בין פעולת רפואה שאין בה חשש סכנה, שיברך בלא שם ומלכות, לבין ניתוח, שצריך לברך בשם ומלכות [7].

 

בפעולות רפואיות אחרות – יש סוברים, שבכל דבר שעושה לרפואה יאמר נוסח זה [8]; יש סוברים, שדווקא בהקזת דם יאמר זה [9]; ויש מי שהכריע, שאת נוסח 'יהי רצון' שאומר בתחילה, שהוא רק בקשה, יש לומר בכל דבר שעושה לרפואה, אך הברכה האחרונה יאמר בלא שם ומלכות [10].

         אם דבר זה שהוא אוכל או שותה לרפואה צריך לברך עליו [ראה להלן], יאמר תחילה תפילה זו ואחר כך יברך, שלא להפסיק בין ברכה לאכילה [11].

 

ברכות הנהנין על תרופות

 

תרופה טעימה – תרופה שהיא טעימה לו, ויש לו הנאה ממנה, מברך עליה ברכת הנהנין תחילה וסוף [12], והיינו שבלא הרפואה נהנה מהם [13], ואף על פי שאינו תאב למאכל זה באותו זמן, ואינו אוכלו אלא מחמת אונס מחלתו [14].

 

תרופה בלתי טעימה – אם טעם התרופה הוא רע, ואין לו הנאה ממנה, אף על פי שיש לו תועלת מרפואתה – יש אומרים, שאין מברך עליה [15]; יש מי שכתב, שדווקא כשטעמה מר, אבל אם טעמה אינו טוב כל כך, כיון שעל כל פנים אינה רעה והחיך נהנה ממנה, יברך [16]; ויש אומרים, שאפילו אינו נהנה ממנו כלל, כגון מאכל מר, מברך ומזכיר בברכתו רפואה [17]. יש מי שכתבו, שאם התרופה מצופה בסוכר, אף שהיא עצמה מרה, יברך שהכל, כי נהנה הוא מהסוכר לפני שטועם את התרופה [18]; אבל אם הסוכר מעורב עם התרופה, כגון בכדורי מציצה או בסירופ, לא יברך, כי בריא לא משתמש בהם להנאתו [19].

 

אוכל דרך צנתר – חולה שמקבל את האוכל דרך צנתר [=זונדה] לקיבתו, ואין לו הנאת גרונו כלל, הסתפקו האחרונים אם חייב בברכה ראשונה ובברכת המזון [20], והדעת נוטה שאין צריך לחוש כלל לברך [21].

 

ברכה ראשונה – אם נתחייב בברכה – יש אומרים, שבכל מקרה שאוכל או שותה לרפואה יברך תמיד שהכל [22]; ויש אומרים, שגם אם מכווין לרפואה, יברך הברכה הראויה לאותו מאכל או משקה [23].

 

ברכה אחרונה לא יברך כשאין בכמות התרופה שיעור הראוי לברכה אחרונה [24].

 

מים לרפואה – השותה מי מעיינות או מים מינרליים לרפואה – יש אומרים, שאפילו יש להם טעם טוב לא יברך, כי תקנו ברכה על המים רק כששותה לצמאו [25]; יש אומרים, שאמנם לא יברך אך יאמר יהי רצון שיהיה לרפואה [26]; יש אומרים שיברך, כיוון שמכל מקום נהנה הוא [27]; ויש מי שכתב, שאפילו אין בהם טעם צריך לברך [28].

יש מי שהעלה, שהשותה מים לרפואה יברך ברכת שברא מי רפואות [29], ודחו דבריו [30].

יש מי שהציע לאכול סוכר עם המים המינרליים, לברך על הסוכר, ולפטור את המים [31].

         השותה הרבה מים לא להנאה אלא כדי להוריד במשקל, לא צריך לברך [32].

 

בליעה – אם רק בולע התרופות, כגון גלולות, אף על פי שאינן מרות, לא יברך [33].

 

דברים אסורים – אוכל או משקה לרפואה שהוא מדברים האסורים – יש אומרים, שלא יברך עליהם [34]; ויש אומרים, שיברך עליהם תחילה וסוף [35], ואפילו אכל איסור דאורייתא [36]. יש שחילקו בין אכילת דבר איסור שהאיסור הוא בגוף החפץ הנאכל, שאז גם אוכל לרפואה לא יברך, לבין דבר אסור שהשעה גרמה לו את האיסור, כגון אכילה ביום-הכיפורים, שאז אם הוא חולה וזקוק לאוכל, יברך [37]. ועוד יש מי שהציע לצאת ידי כל הדעות, שיהדר לברך על המים ויתכווין לפטור גם את האיסור [38]. אכל או שתה לרפואה דבר של איסור שנפשו של אדם קצה בו, כגון שקצים ורמשים, לא יברך לפניו ולאחריו [39].

 

מאכל מזיק – רופא שאסר על חולה לאכול או לשתות דבר מסויים, אם עבר החולה ואכל או שתה אותם – יש אומרים, שאם הדבר מזיק לו, לא יברך ברכת הנהנין [40]; ויש אומרים, שאם נהנה מהדבר, ואינו מזיקו מיד, וגם לא מזיק לאחרים, חייב לברך [41].

         מאכלים המזיקים לבריאות, אינם נחשבים כאובל, ולא חלה עליהם חובת ברכה [42].

 

שיעורים – יש אומרים, שאין מברכים על תרופה אף שנהנה ממנה, אלא אם אכל כזית או שתה כרביעית [43]; ויש אומרים, שאין לחלק בין אוכל ושתיה לרפואה לבין אוכל ושתיה רגילים [44].

 

מים לבליעת תרופה – השותה מים להבליע התרופה, או להפיג טעם התרופה, אם אינו צמא, לא יברך, אבל השותה שאר משקים, או אפילו שותה מים, וכוונתו גם להרוות את צמאונו, יברך [45].

 

מקורות והערות

 

[1] וכתב הט"ז, יו"ד סי' שלו סק"א, דהיינו שהוא מתנצל למה מבקש רפואה על ידי ההקזה שהוא לפי הטבע, אף שאינו ראוי לעשות כן, אלא לבקש רחמים להינצל על ידי רחמים של מעלה, מכל מקום כיוון שכבר נהגו לעשות רפואה על ידי הטבע, גם אני עושה כן, ועל כל פנים אני מודה שהכל בא על ידך. ועל זה חולק אביי דלא לימא שכן נהגו, דגם התורה הסכימה על זה שיהא רפואה על פי הטבע, כי ירדה תורה לסוף דעת האדם שלא יהיה זכאי כל כך שתבוא רפואה על ידי נס מן השמים;
[2] ברכות ס א;
[3] חיי אדם סה א; קישו"ע סא ד;
[4] סדר רב עמרם גאון; רמב"ם ברכות י כא; טושו"ע רל ד. וראה בהגהות הגר"א, ברכות שם, שהגיה כפי הנוסח שבפוסקים. וגי' הרי"ף והרא"ש ברכות שם, ברוך רופא חינם. וראה בליקוט על סדור עולת ראיה, להגרא"י קוק עמ' שצ;
[5] סדר רב עמרם גאון; רמב"ם שם; ב"י או"ח סי' רל; ט"ז שם סק"ג; באר הגולה שם; באה"ט סי' רל סק"ה; חיי אדם סה א; קיצשו"ע שם. וכן משמע מערוה"ש או"ח רל ה;
[6] פמ"ג או"ח בא"א סי' רל סק"ו; אשל אברהם (בוטשאטש) או"ח סי' רל; מ"ב סי' רל סק"ז. וראה בכס"מ ריש פ"י מהל' ברכות, שכתב שאין ברכה בחתימת ברכת הקזה, וראה באריכות בשער הציון למ"ב סי' רל סק"ט;
[7] הגרא"י קוק בסידורו עולת ראיה, עמ' שצ;
[8] מג"א שם סק"ו; חיי אדם שם; קיצשו"ע שם. וכן כתב בערוה"ש או"ח רל ה, וסיים – וכן נוהגים המדקדקים;
[9] באר היטב שם סק"ה, בשם הרד"א;
[10] מ"ב בשער הציון סק"ח. וראה בשמירת שבת כהלכתה פ"מ ספ"א, שיאמר תפילה זו כשלוקח תרופה כלשהי, או עושה טיפול רפואי כלשהו;
[11] קיצשו"ע שם;
[12] ברכות לו א; שם, לח א; טושו"ע או"ח רד ח; שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' פב. וראה בתוס' ברכות לח א ד"ה והא;
[13] תוס' ברכות לו א ד"ה כיון;
[14] שו"ע הרב סי' רד יד. וראה בשו"ת האלף לך שלמה חאו"ח סי' צ;
[15] תוס' ברכות שם, ד"ה כיון; מג"א סי' רד סקי"ט וסקכ"ד; מ"ב סי' רד סקמ"ג. וראה ברבנו ירוחם נט"ז ח"א, בשם הרמ"ה; ס' המנהיג, הל' סעודה סי' ו; ב"י ודרישה או"ח סי' רד. וראה בשד"ח מע' ברכות סי' א אות לג;
[16] מאירי ברכות לה ב; שער הציון שם סקל"ז;
[17] אורחות חיים הל' ברכות, סי' לז בשם י"א. ועי' הלכות הירושלמי להרמב"ם, ניו-יורק תש"ח, עמ' מב, והערות הר"ש ליברמן, שם, אות ק;
[18] הגרי"ש אלישיב, הובאו דבריו בס' פתחי ברכה, מכתב ד. וראה בס' וזאת הברכה, בירור הלכה סי' מא; הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ד חאו"ח סי' רד סק"א. וראה שמירת שבת כהלכתה, פ"מ הע' קצא, בשם הגרש"ז אויערבאך, וי"ל;
[19] הגרש"ז אויערבאך, שם;
[20] ראה שערים המצויינים בהלכה סי' נ סק"ח;
[21] ראה בס' וזאת הברכה, בירור הלכה סי' מו;
[22] רשב"א בחידושיו לברכות שם; המאירי ברכות שם; הרא"ה בפקודת הלויים עמ' קיב; הריטב"א בהל' ברכות פ"א הי"ח; הר"א אלשבילי בגנזי ראשונים ברכות עמ' תב. ועי' בשו"ת הרא"ש כלל ד סי' טו, ובס' פתח הדביר סי' רד סק"ה. וכן הכריעו הרמ"א או"ח רד יא; ערוה"ש או"ח רד כב. וראה בבן איש חי, פר' פינחס אות יג;
[23] תר"י לברכות, כז א, בדפי הרי"ף; בדק הבית לב"י בסי' רד לשיטת תוס' ברכות, לח א ד"ה והא, ורמב"ם ברכות ג ג. וכשיטה זו פסקו המג"א סי' רד סקכ"ד; באור הגר"א סי' רד סק"ל; מ"ב סי' רד סקנ"ה; שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' פב;
[24] שו"ת באר משה ח"א סי' ט;
[25] שו"ת יד הלוי סי' לה;
[26] שערי הלכה ומנהג, הוספות ומילואים, סי' כג. וראה שם שכן הורה הצמח-צדק הלכה למעשה;
[27] שו"ת שואל ומשיב מהדו"ה סי' כג; שו"ת בנין ציון סי' י, וביתר הרחבה שם ח"ג סי' ז. וראה בשדי חמד אסיפת דינים פאת השדה מע' ברכות סי' ז;
[28] ס' תהילה לדוד או"ח סוסי' רד. וראה במאמרו של הרב מ.ל. קצנלנבוגן, הלכה ורפואה, ג, תשמ"ג, עמ' רעד-רפד, שדחה דבריו;
[29] אב"ד אורמין בשומר ציון הנאמן שנת תר"ז, על פי הירושלמי ברכות, ו ח. ובגירסת נוסח הברכה הזו בירושלמי – גירסתנו היא ברוך שברא מי רפואות; גירסת הערוך ע' דקר היא מיני רפואות; גירסת הרוקח סי' שמא והראבי"ה ברכות סי' קכג היא בורא רפואות;
[30] שו"ת יד הלוי שם, שלא נזכרה ברכה זו בפוסקים, וכן כתב החיד"א בשיורי ברכה סי' רד אות ב. וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' א אות יב, ובס' מקור חיים השלם ח"ב פע"ב ס"ד;
[31] שו"ת אבני חפץ סי' לו, שהעיד על הגר"י שמעלקיס בעל שו"ת בית יצחק. ואם שותה את המים המינרליים דרך שפופרת של זכוכית, כתב בשו"ת אבני חפץ שם, שלא יברך כלל;
[32] שו"ת רבבות אפרים ח"ז סי' עה;
[33] שמירת שבת כהלכתה פ"מ ספ"ד;
[34] רבנו ירוחם, הובא בב"י או"ח סי' רד; ב"ח סי' קצו. וראה עוד בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תרצד; רא"ה ברכות רפ"ז; ב"ח או"ח סי' רד; ט"ז או"ח סי' קצו סק"א, וסי' רד סקי"ב. וראה באריכות בילקוט יוסף ח"ג סי' קצו סק"ב;
[35] רמב"ם, ראב"ד ורא"ש, הובאו בב"י שם; שו"ע או"ח קצו ב; שם רד ט;
[36] מ"ב סי' קצו סק"ה. וראה עוד בערוה"ש או"ח קצו ד; שמירת שבת כהלכתה פ"מ ספ"ד; שו"ת באר משה ח"ח סי' רנא. וראה בס' בסתר רעם, עמ' 239, תשובה כנ"ל מהרב אהרונסון בעת השואה;
[37] ראה ילקוט יוסף ח"ד שבת, ד, סי' שכח, הע' לב;
[38] שו"ת מלמד להועיל סי' לב. וראה עוד בשו"ת פנים מאירות ח"ב סי' ז; שו"ת כתב סופר חאו"ח סי' כב; ס' אורחות חיים סי' קצו;
[39] מג"א סי' רד סק"כ; מ"ב שם סקמ"ח; שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' ז;
[40] יפה ללב סי' רד סק"י; שו"ת חלק לוי חאו"ח סי' ה;
[41] שד"ח, מערכת ברכות, סי' א כלל לג; שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' רס;
[42] ברכות לה ב, וברש"י שם ד"ה אזוקי; טושו"ע או"ח רב ד;
[43] הגר"א ראם, הובא בס' מקראי קודש להגרצ"פ פרנק, פסח ח"ב עמ' קמד;
[44] הגרצ"פ פרנק, שם;
[45] שו"ע רד ז, ובמ"ב שם סקמ"ב. וראה בילקוט יוסף ח"ג סי' רג ס"י; ועלהו לא יבול, ח"א עמ' קי.

 

* # *

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.