נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן נח

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן נח" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' נח.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן נח

הלכות קריאת שמע

סימן נח   דיני ק"ש וברכותיה נשמת אברהם

 

              (ב) עברה שעה ד'. אפילו נאנס, אפ"ה מכאן ואילך הפסיד הברכות, ואם בירך הוי ברכה לבטלה[15]. ובביה"ל [16] כותב: ועיין בתשובות משכנות יעקב בסי' עז שדעתו נוטה להכריע בדיעבד עד חצות כמו גבי תפלה, דקי"ל לקמן בסי' פט שאם עבר הזמן תפלה אעפ"כ מתפלל עד חצות. ואפשר שיש לסמוך ע"ז לענין אם היה לו אונס שלא היה יכול לקרות הברכות עד ד' שעות, כי מצאתי בספר מהרי"ל הלכות תפלה שכתב בשם מהר"ש שהמנהג להקל בנאנס, שלא להפסיד הברכות, עכ"ל של הביה"ל. וכ"כ בשו"ת חיים

שאל[17], דמי שקרא ק"ש וברכותיה אחר שעה רביעית יש לו על מה לסמוך. והבן איש חי הכריע[18] לברך עד חצות כמו זמן התפלה, אולם בספרו עוד יוסף חי[19] פסק כהשו"ע, וכותב הכף החיים[20] שיאמר הברכות של ק"ש בלא שם ומלכות.

                  ואם לא התפלל תפלה בזמנה מחמת ניתוח או אונס אחר, יתפלל השלמה בתפלה הבאה, ועיין פרטי דינים להלן סי' קח.

 

 

 

[1] ועיין בביה"ל סי' פט סע' א על זמן עמה"ש, וכן במג"א שם ס"ק ג. וע"ע

    בא"ר שם ס"ק א, הגר"א, ובשו"ת מלמד להועיל סי' ל.

[2] עיין סי' ל סע' א ובפמ"ג סי' נח ס"ק ב, כף החיים ס"ק יח ובאגרות משה

    או"ח ח"ד סי' ז.

[3] ועיין ברמב"ם הל' תפילין פ"ד הי"א שאף עובר על לאו אם מניחה בלילה,

    אולם ע"ע בשו"ע סי' ל סע' ב  ובמג"א שם ס"ק א.

[4] מהא דמ"ב ס"ק יג וט"ז וביה"ל סע' א ד"ה זמן; כף החיים ס"ק יז. ועיין

    בתפארת ישראל ברכות סוף פ"א; ברכ"י סי' נח ס"ק ד; שע"ת סי' תרסד סע'

    א; שו"ת פרי יצחק סי' ב; שו"ת יחוה דעת ח"ב סי' ח  ושו"ת אג"מ או"ח ח"ד

    סי' ו. גם עיין בשאגת אריה סי' מג-מה, ושו"ת שואל ומשיב מה"ג ח"ב סי'

    קסב.

[5] עיין היטב במרן ובמ"ב ס"ק טז.

[6] ד"ה ומי.

[7] ועיין גם בביה"ל סע' א סוד"ה זמן.

[8] סי' ל סע' ג ובמ"ב ס"ק יא.

[9] סי' ל סע' ה.

[10] תוס', רי"ף, רא"ש וסמ"ג, וכר' עקיבא במנחות לו ע"ב.

[11] סי' יח סע' 'ג.

[12] ועיין שם במ"ב ס"ק י.

[13] ועיין גם בכף החיים סי' יח ס"ק כ.

[14] מ"ב ס"ק ט.

[15] מ"ב ס"ק כו.

[16] ד"ה קוראה.

[17] ח"ב סי' לח ס"ק ע.

[18] שו"ת רב פעלים ח"ב סי' יב.

[19] פ' וארא סע' יז.

[20] ס"ק כה.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.