נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן סט

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן סט" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' סט.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן סט

סימן סט  דין פורס על שמע

 

סעיף ב (א) סומא, אע"פ שלא ראה מאורות מימיו, פורס שמע ומברך יוצר המאורות שהוא נהנה במאורות שרואין אחרים שיורוהו הדרך אשר ילך בה.

 

נשמת אברהם

 

              (א) סומא. וגם יוכל לירד לפני התיבה לתפלה[1].  ועיין מה שכתבנו לעיל סי' נג סע' יד שסומא לא יהיה ש"ץ. ויש לחלק בין ק"ש לתפלה, דבק"ש אינו מוציא אחרים לדידן שכולנו בקיאים, משא"כ בתפלה שמוציא אחרים בחזרת העמידה, אפילו לדידן לפי דברי האר"י ז"ל שהחזרה צ"ל כמו העמידה כמ"ש בשער הכוונות דרוש א' דחזרת העמידה [2].

 

 

 

[1] מ"ב ס"ק יט.

[2] כף החיים ס"ק טו. ועיין היטב במה שכתב התוס' מנחות מד ע"א ד"ה כל.