נשמת אברהם / אורח חיים סימן עב

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן עב" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' עב.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן עב

חלק אורח חיים

 

הלכות קריאת שמע

 

סימן עב  דין נושאי המטה והמנחמים והמלוים

 

סעיף ב  אין מוציאין את המת (א) סמוך לק"ש, שאין שהות להוציאו ולקברו קודם שיגיע זמן ק"ש. ואם התחילו להוציאו, אין מפסיקין כדי לקרות.

 

נשמת אברהם

 

                (א) סמוך לקריאת שמע. כותב הביה"ל [1] בשם תלמידי רבינו יונה והבית יוסף וז"ל: ר"ל דהאי סמוך דקאמרינן הכא אין פי' כמו סמוך למנחה דבסימן רלב שהוא חצי שעה, אלא פי' כדי שהות להוציאו ולקברו קודם שיגיע זמן התחלת ק"ש שהוא משיכיר את חבירו ברחוק ד' אמות, עכ"ל. וכתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: צ"ע רופא שנכנס לניתוח שעורך כמה שעות, והוא מתחיל בבוקר בשעה 8, האם מותר לו להתחיל בשעה זו, שהרי הוא לא יכול להפסיק באמצע והניתוח נמשך עד שכבר הגיע זמן תפילת מנחה, ראה בביה"ל סי' עב סע' ב ד"ה אין, וצ"ע מאי שנא מהא דסי' ע במ"ב ס"ק כג, עכ"ל.

                והנה כותב הבעל חות יאיר בספרו מקור חיים על או"ח [2] וז"ל: בגמ' ברכות יט ע"א והא רב יוסף, ומשני ארם חשוב שאני, וכ"פ הרמב"ם, והרי"ף והרא"ש השמיטו, וכתב הבית יוסף משום דאין לנו אדם חשוב כולי האי שנבטל בשבילו קריאת שמע, וצל"ע לחלק בין אדם חשוב לארם חשוב דבש"ס, דהא קי"ל דין דאדם חשוב סוסי' קסט וסי' רעה ס"ד וסי' שח ס"ל וביו"ר סי' קנב, ויש מהם לקולא ומהם לחומרא ועי' שם ביו"ד בש"ך, גם סי' קעז סע' כה. ונ"ל דס"ל להרי"ף ורמב"ם דבזה מוכה דאף בסתם ארם גדול אין מוציאין, מדלא פריך הש"ס והא מעשים בכל יום ופריך מר' יוסף, ש"מ דפי' אדם חשוב פה מופלג מאד, וע"ע ב"י סוסי' תקלז, עכ"ל של המקור חיים. עור כותב המקור חיים (שם): מתוך פי' רש"י שכתבנו בסמוך על אין מוציאין משמע ודאי אפילו יעבור זמן ק"ש (וכ"כ הפמ"ג), וא"כ נ"ל דכ"ש שאין חוששין שיעבור זמן תפלה דהוא דרבנן לרוב הפוסקים. ועוד נ"ל ראייה מברייתא רפ"ב דזבחים דף יט ע"ב כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וכו' פטורין מן התפלה ומן התפילין, ובפ"ק דמגילה דף ג ע"ב מסיק הש"ס דכבוד תורה דיחיד חמיר מעבודה. וקצת ראיה שאפילו לכתחלה יתחילו להתעסק בתלמיד חכם שמת וידחו תפלה, שהרי גם כן כהנים מתחילין בעבודתן ולוים בדוכנן וכו' ופטורים מתפלה ותפילין, עכ"ל של המקור חיים.

                ולולא דמסתפינא הייתי אומר שבנד"ד גם לפי המ"ב יהיה מותר לרופא להתחיל בבוקר ניתוח שיארך הרבה שעות ואעפ"י שהניתוח יסתיים רק אחרי הזמן של תפלת מנחה, דהטעם, לפי מה שכותב מרן הבית יוסף (מובא לעיל), הוא דאין לנו היום אדם חשוב, אך אה"נ שאם יש ארם כזה כן מתעסקין בו. ואפשר שלחולה העובר ניתוח כזה, יש לו גדר של אדם חשוב. והסכים אתי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

 

 

[1] כאן ד"ה אין.

[2] כאן.

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.