נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן עז

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן עז" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' עז.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן עז

סימן עז  שלא לקרות כנגד מי רגלים

 

סעיף א  אסור לקרות (א) כנגד מי רגלים, (ב) עד שיטיל לתוכן רביעית מים ואז מותר. ולא שנא על גבי קרקע, לא שנא בכלי, ובלבד שלא יהא עביט (ג) המיוחד להם. (ודין עביט ע"ל סימן פז), לא שנא היו הם בכלי תחלה ונותן עליהן מים, לא שנא היו המים בכלי תחלה.

 

נשמת אברהם

 

              (א) כנגד. וצריך לזה כל דיני הרחקה כמו לקמן בסי' עט סע' א לענין צואה[1].

                  (ב) עד שיטיל. לפי שמן התורה אין איסור לקרות רק כנגד עמוד של קלוח בלבד, ואחר שנפל על הארץ אין איסורו רק מדברי סופרים, לכן הקילו חז"ל שיכול לבטלם ע"י רביעית מים ואפילו היו המי רגלים מרוביה ולפ"ז אינו מועיל הרביעית מים אלא דוקא כשאין מסריחין, אבל אם ידוע שהם מסריחין, דאז אסור מד"ת לקרות נגדם, אין מועיל רביעית אלא צריך שירבה עליהן מים לבטל הסרחון [2] .

                  (ג) המיוחד להם. שאז אפילו אין בו מי רגלים כלל, אסור לקרות נגדו ואינו מועיל בנתינת המים להכשיר הכלי עצמו כמו שיתבאר בסי' פז[3]. ועיין שם[4] שאם הם של זכוכית וכדומה, והם רחוצים יפה מבפנים ומבחוץ, וגם לא יוצא מהם ר"ר, מותר.

 

 

[1] מ"ב ס"ק א.

[2] מ"ב ס"ק ב.

[3] מ"ב ס"ק ה.

[4] סע' א ומ"ב ס"ק ו.