נשמת אברהם / אורח חיים סימן צד

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן צד" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' צד.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן צד

סימן צד צריך לכוין נגד א"י ןדין הרוכב או יושב בספינה

 

סעיף ה  היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד במקום הכריעות, עומד כדי שיהיה כורע מעומד, ופוסע ג' פסיעות. הגה אע"פ שיושב בכל התפלה, מ"מ אם אפשר לו לעמוד, יעמוד, כדי לקיים הכריעות והפסיעות כדרכן. ואם א"א לו, כגון שרוכב על הבהמה, יחזיר הבהמה (א) שלשה פסיעות לאחריה, ועולה לו כאלו פוסע בעצמו.

 

נשמת אברהם

 

              (א) ג' פסיעות. ולגבי חולה או נכה בכסא גלגלים, עיין לקמן סי' קכג.

 

 

סעיף ו  חולה, מתפלל אפי' שוכב (ב) על צידו, והוא שיכול לכוין דעתו  (ואם א"א לו להתפלל, מ"מ (ג)  יהרהר בלבו שנאמר אמרו בלבבכם על משכבכם).

 

נשמת אברהם

 

(ב) על צידו. עיין לעיל סי' סג ובדברינו שם ס"ק ב בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א.

                  ואם יכול לעמוד במקום הכריעות כדי שיהיה כורע מעומד, יעמוד שם[1]. ואם אינו יכול לכוין הרוחות, יכוין לבו לאביו שבשמים[2]. ועיין גם להלן סע' ט.

                  (ג) יהרהר בלבו. ואפשר דיוצא בזה בדיעבד וא"צ לחזור ולהתפלל אפילו אם הבריא בזמן תפלה מאחר שאנוס הוא עתה, ועיין לעיל סי' סב סע' ד ובמ"ב וביה"ל שם, ואם אינו יכול לכוין דעתו קורא ק"ש לבדה אם אפשר לו לפי שכונת ק"ש אינה אלא בפסוק ראשון, ובקל יוכל לכוין[3]. ובמ"ב הנ"ל כתב[4] שלא יצא לגמרי, ואם יכול מחוייב לחזור ולקרותה אם לא עבר זמנה, וכ"כ הפר"ח[5], אולם חולק ע"ז הפמ"ג [6]  וכותב שבפשטות השו"ע לא משמע כן, וכ"כ הברכ"י[7] והכף החיים[8].

 

 

סעיף ח  יש ליזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחבירו, (ד) בשעת תפלה.

 

נשמת אברהם

 

                  (ד) בשעת תפלה. וחולה שברי לו שיוכל לכוין בעמידה ע"י סמיכה יעשה כן ואם לאו יתפלל מיושב[9]. וגם כשיושב, אם אפשר לו, לא יסמוך לאחריו ולא יהא מוטה לצדדין ולא יפשוט רגליו ולא ירכיבם זה על זה, אלא יושב וראשו כפוף[10].

 

 

סעיף ט  מי שהוכרח להתפלל (ה) מיושב, כשיוכל (ו) צריך לחזור ולהתפלל מעומד, ואינו צריך להוסיף בה דבר. הגה ומי שבא בדרך והוא סמוך למלון, אם יכול להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו עוברי דרכים, יסתלק שם ולא יתפלל (ז) במלון של עובדי כוכבים, שלא יבלבלוהו בני הבית, אבל אם א"א לו להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו, יתפלל במלון באיזה קרן זוית.

 

נשמת אברהם

 

                  (ה) מיושב. עיין לעיל ס"ק ד. ולגבי לפסוע שלש פסיעות לאחריו למי שיושב בכסא גלגלים עיין להלן סי' קכג.

                  (ו) צריך לחזור. ולדינא הסכימו האחרונים שא"צ לחזור ולהתפלל שנית אפילו בנדבה[11]. וכ"כ הכף החיים[12].

                  (ז) במלון של עכו"ם. המתפלל בביה"ח נכרי שתלויים בכותל מזרחי גילולים (או במקום שלצד פניו ערוה) אל יתפלל לאותו צד אלא לצד אחר אע"פ שאינו מזרח[13]. ואם הוא מרותק למטתו ואינו יכול להתפלל לצד אחר, יתפלל בעצימת עיניים[14], ומסתבר שלא יעשה כלל הכריעות וכו'[15].

                  ולגבי ציורים בכותל, עיין בתוס'[16], במג"א[17] ובפ"ת[18], וכן עיין בשו"ת יחוה

דעת[19] ובשערים מצויינים בהלכה[20] וכן עיין במ"ב[21].

 

 

 

[1] סע' ה ומ"ב ס"ק כ,

[2] סע' ג.

[3] מ"ב ס"ק כא.

[4] סי' סב ס"ק ז.

[5] כאן ס"ק ג.

[6] מ"ז סוסי' סב.

[7] סי' פ ס"ק ב.

[8] סי' סב ס"ק ה וסי' צד ס"ק כח בשם כמה פוסקים.

[9] מ"ב ס"ק כד.

[10] כף החיים ס"ק לב; לקט הקמח החדש ס"ק טז.

[11] מ"ב ס"ק כז.

[12] ס"ק לד בשם כמה פוסקים.

[13] מ"ב ס"ק ל. ומקור הדין בתרוה"ד סי' ו.

[14] שו"ת עצי חיים סי' א ושו"ת חלק לוי סי' מד, מובאים בשערים מצויינים בהלכה

      סי' יח ס"ק ז.

[15] מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

[16] יומא נד ע"א.

[17] סי' צ ס"ק לז.

[18] יו"ד סי' קמא ס"ק ג בשם שו"ת חת"ס סי' קכט.

[19] ח"ג סי' סב.

[20] סי' יח ס"ק ז.

[21] סי' צ ס"ק עא.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.