נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קכג

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן קכג" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' קכג.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קכג

סימן קכג  דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות

 

סעיף א  כורע ופוסע (א) ג' פסיעות לאחריו, בכריעה אחת, ואחר שפסע ג' פסיעות בעודו כורע, קודם שיזקוף, כשיאמר עושה שלום במרומיו, הופך פניו לצד שמאלו, וכשיאמר הוא יעשה שלום עלינו, הופך פניו לצד ימינו, ואח"כ ישתחוה לפניו, כעבד הנפטר מרבו. הגה ונהגו לומר אח"כ י"ר שיבנה בית המקדש כו', כי התפלה במקום העבודה ולכן מבקשים על המקדש שנוכל לעשות עבודה ממש.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) ג' פסיעות. עיין ביומא[1] שאם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל. ולכן נכה שמתפלל בכסא הגלגלים שלו, אם אפשר לו, גם יחזיר את הכסא לאחוריו, או בעצמו או בסיוע של אחר, שיעור של ג' פסיעות, וכן עיין בסי' צד סע' ה ברמ"א לגבי הרוכב על בהמה[2]. ועיין לעיל סי' סג ס"ק ב, וכן בסי' צד סע' ח.

 

 

[1] נג ע"ב.

[2] א"ל הגרש"ז אויערבאך שליט"א.