נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קעו

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן קעו" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' קעז.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קעו

סימן קעז  דברים הבאים בתוך הסעודה מה דינם

 

סעיף א  דברים הבאים בתוך הסעודה, אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה דהיינו דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון בשר ודגים וביצים וירקות וגבינה ודייסא ומיני מלוחים, אפי' אוכלם בלא פת אין טעונין ברכה לפניהם, דברכת המוציא (א) פוטרתן, ולא לאחריהם דברכת המזון פוטרתן. ואם הם דברים הבאים שלא מחמת הסעודה, דהיינו שאין דרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון תאנים וענבים וכל מיני פירות (וע"ל סימן קס"ח סעיף ח'), אם אוכל אותם בלא פת, טעונין ברכה לפניהם דברכת המוציא אינה פוטרתן, דלאו מעיקר סעודה הם, ואינם טעונים ברכה לאחריהם, דכיון שבאו בתוך הסעודה בהמ"ז פוטרתם. ואם בתחלת אכילתו אכל הפירות (עם הפת) ובסוף אכל עמהם פת, אפילו אם בינתיים אכל מהם בלא פת, אינם טעונים ברכה אף לפניהם.

 

נשמת אברהם

 

              (א) פוטרתן. ואם אינו חפץ לאכול פת אלא אוכל מעט פת כדי לפוטרם, כתבו האחרונים דיש להסתפק אם יכול לפוטרם דלא שייך לומר שהם נטפלים להפת כיון שלא היה חפץ באכילתו, וכ"ש כשאכל רק פחות מכזית (כגון חולה), או אולי כיון דדרך העולם לקבוע סעודה על הפת, ברכת הפת פוטרתן בכל גווני, וע"כ כתבו דבאופן זה טוב יותר שיברך על שאר הדברים הברכה הראויה לכל אחד ולא יאכל פת כלל, אם לא בשבת ויו"ט דאז מצוה לאכול כזית פת, חשוב הוא ונעשו הכל טפלים לו [1].

 

 

[1] מ"ב ס"ק ג.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.