נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן רלה

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן רלה" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' רלה.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן רלה

הלכות קריאת שמע ותפלה של ערבית

 

סימן רלה  זמן קריאת שמע של ערבית

 

סעיף ד  הקורא ק"ש של ערבית אחר שעלה עמוד השחר, קודם הנץ החמה (פי' יציאת החמה מענין הנצו הרמונים) לא יצא ידי חובתו אלא אם כן היה אנוס, כגון שכור או (א) חולה וכיוצא בהן. ואנוס שקרא אז לא יאמר השכיבנו, דכיון שעלה עמוד השחר אינו זמן שכיבה. הגה אבל שאר הברכות, דהיינו שנים שלפני ק"ש וברכת אמת ואמונה עד השכיבנו, אומר.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) חולה. ואפילו חלה לאחר שהגיע זמן ק"ש דהיינו מצאת הכוכבים ואילך נמי אינו בכלל מזיד דקסבר עדיין יש שהות להתפלל[1].

 

 

[1] מהא דמ"ב ס"ק לא.