נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן רעט

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן רעט" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' רעט.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן רעט

סימן רעט  דיני טלטול הנר בשבת

 

סעיף ה  נר שהדליקו בשבת לחיה ולחולה וילדה החיה ונתרפא החולה, (א) מותר לטלטלו אם כבה. וה"ה למדליק בשבת בשוגג וכבה, שמותר לטלטלו.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) מותר לטלטלו. הוא משו"ת הרשב"א[1], דאין מוקצה לחצי שבת, דדוקא אם איתקצאי בביה"ש שהוא בתחלת כניסת השבת, הוא דאמרינן דאיתקצאי לכולי שבת אף לאחר שכבה, אבל לא בזה שהודלק מע"ש לחיה וחולה שיבו"ס שהיה מותר בתחלת השבת לטלטלו, לא איתקצאי לכולי שבת לאחר שנתרפא החולה אלא על זמן שהוא דולק בלבד, וכ"ש אם הודלק בשבת גופא לצורך חיה וחולה דלא היה דולק כלל ביה"ש, בודאי לא איתקצאי לכולי יומא [2]. ואם הודלק בע"ש בשביל חולה שאבו"ס, אסור לטלטל אף לאחר שכבה[3], ואע"ג דשבות מותר לחולה שאבו"ס וטלטול הנר שבות הוא בשעה שדלוק בסיס הוא, י"ל שבות כזה לא התירו[4].

                  וכל זה לגבי נר של שמן או מנורה שהודלקו בה נרות שעוה. אולם לגבי טלטול נר חשמלי, עיין בשש"כ [5], ועיין בעמ' שנ.

 

 

[1] ח"ג סי' רסח.

[2] מ"ב ס"ק טו.

[3] שעה"צ ס"ק יד בשם הפמ"ג א"א ס"ק י.

[4] א"א שם.

[5] פי"ג הערה קלא.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.