נשמת אברהם / אורח חיים סימן רצח

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן רצח" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' רצח.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן רצח

סימן רצח  דיני נר הבדלה

 

סעיף יג  (א) סומא אינו מברך.

 

                  (א) סומא. דהא בעינן שיאותו לאורו עד שיהא יכול להכיר בין מטבע למטבע וכדלעיל בסע' ד, ובסומא לא שייך זה, ועיין בפמ"ג דנשאר בצ"ע אם יכול להוציא אחרים בברכה זו כיון שהוא בעצמו פטור מן הדבר, וכ"ז דוקא בברכת בורא מאורי האש, אבל שאר הבדלה אומר[1]. וכותב העטרת זקנים: אע"פ שסומא פורס על שמע כמ"ש רבינו לעיל סוף סי' סט משום שנהנה במאורות שרואים אחרים שיורוהו לו הדרך שילך, שאני התם דבהנאה תליא מילתא והא אית ליה הנאה, אבל הכא לאו בהנאה גרידא תליא מילתא דהא אין מברכין עליו כו' עד שיכיר בין איסר לפונדיון, דהיינו דוקא בעומד בסמוך ממש, ולא מהני עומד מרחוק אע"פ שנהנה מן האור, א"כ לאו בהנאה לחוד תליא ודוק, עכ"ל.

                  כתב הרשב"א בתשובה בשם הגאונים:  סומא א"צ שיבדיל, ובתפלה לבד די לו, ע"כ. והביאו הב"י וכתב הטעם דכיון דאינו יכול לברך בורא מאורי האש א"צ להבדיל, וכיון שהבדיל בתפלה דיו, ע"כ. מיהו המג"א[2] כתב:  משמע דדוקא על הנר אינו מברך אבל שאר הבדלה אומר, וכ"מ בטור ובמרדכי דלא כהרשב"א, עכ"ל. וכ"כ הא"ר[3], התוס' שבת[4] ושו"ע הרב[5]. וכן משמע מהבן איש חי[6]. אמנם מביא הכף החיים[7] בשם היפה ללב דטוב שישמע מאחרים משום ספק ברכות להקל.

 

 

[1] מ"ב ס"ק לד.

[2] ס"ק יז.

[3] ס"ק כד.

[4] ס"ק כה.

[5] סע' יט.

[6] שנה ב פ' ויצא סע' יד.

[7] ס"ק סח.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.