נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שג (עדכון)

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שג (עדכון)" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שג.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שג (עדכון)

סימן שג  דיני תכשיטי אשה

 

סעיף כד  יוצאה באבן תקומה (פי' הערוך אבן ידועה שכשהיא על אשה לא תפיל), ובמשקל ששקלו כנגדו שלא תפיל, ואפילו (א) לא נתעברה עדיין.

 

נשמת אברהם

 

                (א) לא נתעברה עדיין. מובא בגמ' [1]: ת"ר יוצאין באבן תקומה בשבת וכו' ולא שעיברה אלא שמא תתעבר ותפיל. ולכאורה קשה למה מותר לה כעת לצאת בשבת באבן תקומה אם היא עדיין לא בהריון. אך במחקר שנעשה לאתרונה [2] התברר ש22%- מנשים הרות מפילות עוד לפני שאפילו יודעות שהן הרות, וכמה גדולים דברי חז"ל. והם שאמרו ידעו מה שאמרו כי דעתם רחבה מדעתנו [3].

                וכתב לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: מ"מ פנויה שאין לה בעל ודאי אסור באבן תקומה, עכ"ל.

 

 

[1] שבת סו ע"ב.

[2] 1988 ,189 :319 NEJM

[3] לשון הרד"ק בס' יהושע ד, יא.