נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיג

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיג" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שיג.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיג

 • אורח חיים סימן שי"ג (עידכון)

 • סימן שיג  טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת

   

  סעיף ו  מטה של פרקים אסור להחזירה ולהדקה, ואם תקע חייב חטאת ואם היא (דרכה להיות) רפויה, מותר לכתחלה (ובלבד שלא יהדק). (א) וכוס של פרקים, מותר לפרקו ולהחזירו בשבת. ויש מי שאומר שדין הכוס כדין המטה. הגה ואם דרכו להיות מהודק אע"ג דעכשיו רפוי, אסור.

   

  נשמת אברהם

   

                    (א) וכוס של פרקים. ולכתחלה יש להחמיר כדעה השניה, אך אם הוא לצורך שבת יש לסמוך אדעה ראשונה[1]. ובנוגע לשימוש במזרקים בשבת עבור חולה שאין בו סכנה, צריכים לדון על שלושה סוגי מזרקים ומחטים:  א) כשגם המזרק וגם המחט הוא רב שימושי, דהיינו שאחרי השימוש, ניתן להרתיחם ולהשתמש בהם שוב ; ב) כשהמזרק או המחט הוא לשימוש חד פעמי, ואז מפרקים אותם מיד אחרי השימוש וזורקים את החלק שלא מועמד לשימוש חוזר;  ג) כששניהם לשימוש חד פעמי ואז זורקים בדרך כלל את שניהם כשהם עוד מחוברים אחד לשני. בכל שלוש הסוגים מדובר כשהם באים בנפרד ומחברים אותם יחד תיכף לפני השימוש ובוחרים מזרק ומחט בגודל הרצוי. בשני הסוגים הראשונים יש מקום להקל לתחוב המחט במזרק גם בשבת לשם שימוש עבור חולה שאין בו סכנה[2], וכן מובא בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א[3] דמפשטות הדברים נראה דההיתר של כוס של פרקים הוא אפילו בכה"ג שכל חלק בפני עצמו אינו ראוי לכלום[4]. וכן מתיר הציץ אליעזר[5] והראש"ל הגר"ע יוסף שליט"א[6]. ועיין בשו"ע הרב[7] שכותב: לא אסרו בנין עראי וסתירתו אלא כשאינו עשוי על מנת לסותרו בשבת עצמה, עכ"ל[8]. ומשמע מדבריו שבאופן כזה, אפילו איסור דרבנן ליכא, וכ"כ בשו"ת חלקת יעקב[9] ובבן איש חי[10]. ועיין מה שהוסיף הגרש"ז אויערבאך שליט"א (בהערה שם) דאפשר דכל זה במחט שכבר היתה במזרק מע"ש ולא במחט חדשה, וכמו דאסור להכניס שרוך לתוך נעל שלא היה בה קודם, סי' שיז במ"ב ס"ק יח, כך גם כאן, אך אם נאמר דבכה"ג שאין רגילים לבטלו לתמיד, מותר גם להכניס שרוך (וכמו"ש הקצוה"ש סי' קמו בבדה"ש סוס"ק ג), ה"ה נמי דשרי הכא, אם רגילים להוציא המחט ולהחזירה שנית לאחר חיטויה במים, עכ"ד.

                    וכל זה בשני סוגים הראשונים כשהוא צריך לפרק את חיבור המחט מהמזרק, אולם בסוג השלישי, כשרגילים לזרוק את שניהם כשהם עדיין מחוברים אחד לשני, מובא בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א שם דלדעת החזו"א סי' נ ס"ק ט ד"ה והא דכתבו, דכל הרכבה הדרושה לשימוש אסורה, נראה דאפילו אם אחרי השימוש הוא זורק את המזרק מחובר למחט לפח-אשפה ג"כ אסור, דמהיכי תיתי נימא דמה שרגילים לפרק ע"מ להחזיר גורם טפי היתר ממה שזורקו לגמרי ואינו חושב לכלום, הרי איפכא מצינו לענין אגד של לולב (סי' שיז מ"ב ס"ק כט) דמכיון שלאחר החג זורקו ואינו מתיר, חשיב טפי של קיימא, עכ"ד[11]. שוב כתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א דאף שאסור לתקן קיסם לחצוץ בו שיניו אף שהוא חד פעמי וגם זורקו מיד, מ"מ אפשר דהתם מיד כשתיקנו נקרא בשם כלי שראוי לחציצת שינים לכשירצה, וכן גם הדרך שאנשים מכשירים קיסמים לכך, משא"כ במזרק הרי ההרכבה צריכה להיות דוקא סמוך מאד לשימושו, יתכן שהתיקון כלי הוא רק ההכשרה לזריקה, ואילו ההרכבה נחשבת כתחילת ההשתמשות של מעשה הזריקה, ולא כעושה כלי, אך הדגיש שלא מצא בית אב לחילוק זה. ועיין מה שכתב הגרא"י וולדינברג שליט"א[12] שחולק בדעת החזו"א.

                    ואפילו אם נאמר שהרופא או החולה יחברם יחד בשבת בדעת תחלה לפורקם מיד אחרי השימוש ועושה כן, אינו מועיל, עיין לקמן סי' שיז סע' א בביה"ל ד"ה הקושר, שכשדרך כל העולם לעשותו לקביעות לא אזלינן בתר דעתו ומדאורייתא אסור, עיי"ש[13].

                    וראה בסוף הספר תשובות מהראב"ד הגרי"י ווייס שליט"א ומהגרש"ז אויערבאך שליט"א. ובנוגע לעצם סוגי הזריקות עיין לקמן סי' שטז סע' ח.

   

   

  [1] מ"ב ס"ק מו.

  [2] שש"כ פל"ג סע' ט.

  [3] שם הערה מג.

  [4] ואי לא אמרינן הכי, יש לאסור לכסות מלחיה בשבת, וכן להחזיר שרוך לתוך הנעל,

  הואיל והשימוש הוא ע"י שניהם יחד – שם.

  [5] חי"ג סי' מו, ועי' גם בלב אברהם ח"ב עמ' כו.

  [6] שו"ת יחוה דעת ח"ב סי' נו.

  [7] סי' שיג סע' כא.

  [8] וצ"ע דהא מלחיה אינה עשויה שוב לפותחה בו ביום, וראה במ"ב ס"ק מה, לפותחן

  ולסוגרן תמיד, ומשמע דלאו דוקא בשבת עצמה – מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

  [9] ח"ג סי' קיג.

  [10] שנה ב פ' ויקהל סע' ה.

  [11] שש"כ פל"ג הערה מג, וכ"כ בלב אברהם ח"ב עמ' כ.

  [12] לב אברהם שם עמ' כו; שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' כז ס"ק ה.

  [13] מפי הגרש"ז אויערבאך שליט"א.

   


 • אורח חיים סימן שי"ג (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

  מה אתם מחפשים?

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.