נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכא

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכא" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שכא.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכא

 • אורח חיים סימן שכ"א (עידכון)
 • אורח חיים סימן שכ"א (עידכון שני)

 • סימן שכא  דיני תולש בשבת ודין טוחן ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש

   

  סעיף יח  אין שורין את החלתית לא בפושרין ולא בצוננין, שדרך (א) לשרותו לרפואה, אבל נותנו לתוך החומץ ומטבל בו פתו. היה שרוי מאתמול, מותר לשרותו בשבת. ואם שתה ממנו (ב) יום חמישי ויום ששי וצריך לשתות גם בשבת מותר, שכך הוא דרך רפואתו לשתותו שבעה ימים זה אחר זה, הילכך מותר לשרותו בצונן וליתן בחמה, מפני שהוא סכנה אם לא ישתה ממנו.

   

  נשמת אברהם

   

                    (א) לשרותו. צ"ל לשתותו. והטעם דזהו מאכל קצת בריאים ולא מינכר מילתא שהוא לרפואה[1].

                    (ב) יום חמישי ויום ששי. ומי שחייב ע"פ רופא לקחת תרופות במשך כמה ימים רצופים ושבת ביניהם, יש המקילין לו לקחתן גם בשבת [2]. וי"א שרק אם ההפסקה תגרום לו נזק או שהרפואה היא דוקא מספר ימים רצופים אשר מוכרח להיות שבת ביניהם, כי אז יש להקל[3]. וכן אשה אשר צריכה לקחת תרופות במשך כמה ימים רצופים לאפשר לה להיכנס להריון[4], או למנוע הריון (לפי היתר הוראה), מותר לה לעשות כן מבלי להפסיק בשבת[5]. וה"ה לגבי כלה שלוקחת תרופות לקביעת הוסת לפני החתונה[6].

                    וכן מותר להמשיך בלקיחת התרופות גם אחרי שהבריא, כדי שלא יחלה עוד[7].

                    כותב המנחת יצחק[8]: מותר למי שקשה לו התשמיש (כגון חולה הסובל מאנגינה פקטוריס) לקחת תרופות (כגון ניטרוגליצרין) כדי שלא יזיק לו התשמיש. ועיין בשש"כ[9] שכותב: צע"ק בראיתו משו"ת חת"ס או"ח סי' עג, דשאני התם שהוא בעצמו אינו עושה כלום אלא רק הנכרי, ועיין תהל"ד סי' שכח ס"ק כא, עכ"ד. וכן מותר למדוד חום כדי לדעת הימים הבטוחים של אשה כדי שבע"ה תוכל להיכנס להריון [10].  ועיין לעיל סי' שו סע' ז לגבי מדידת חום בשבת.

   

   

  [1] מ"ב ס"ק ע"ב.

  [2] שש"כ פל"ד סע' יז מהא דמנחת שבת סי' צא ס"ק ט, ובספר אמרי יושר על מועד ס"ק צז

                    בשם החזו"א.

  [3] שש"כ שם הערה עו בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א, וכן בשו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' נג,

  ועיין בהא דחילתית סי' שכא סע' יח לפי גירסת הרמב"ם פכ"א מהלכות שבת הכ"ב

  ופכ"ב ה"ז, כ"ה בחי' הר"ן שבת קמ ע"א סוד"ה אי, ועיין אגלי טל, מלאכת טוחן

  הערה נב. אולם לדעתו של הגרש"ז אויערבאך שליט"א, שאני התם דמיירי באופן

  שיחלה אם יפסיק באמצע, ואילו כאן מיירי במיחושים – כל זה בשש"כ שם.

  [4] שו"ת חלקת יעקב ח"ג סי' כג.

  [5] שש"כ שם סע' יט. ועיין גס בשו"ת ציץ אליעזר חי"א סי' לז.

  [6] מפי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

  [7] שש"כ שם סע' יז, מהא דסי' שכח סע' כז ובמ"ב ס"ק פו.

  [8] ח"א סי' קח. 

  [9] שש"כ שם הערה פא.

  [10] שו"ת ציץ אליעזר חי"א סי' לח וחי"ב סי' מד ס"ק ה.

   

   


 • אורח חיים סימן שכ"א (עידכון)
 • אורח חיים סימן שכ"א (עידכון שני)
 • powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

  מה אתם מחפשים?

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.