נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שלד

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שלד" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שלד.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שלד

 • אורח חיים סימן של"ד (עידכון)

 • סימן שלד  דיני דליקה בשבת

   

  סעיף יב  (א) כל כתבי הקדש מצילין האידנא מפני הדליקה וקורין בהם, אפי' כתובים בכל לשון ואפי' כתובים בסם ובסיקרא (פי' מיני צבעונים) ובכל דבר. וכן מטבע ברכות שטבעו חכמים, מצילין אותם מן הדליקה ומכל מקום התורפה (פי' מקום מגולה והפקר), וכן תרגום שכתבו עברי, כגון יגר שהדותא וכדנא תימרון להון, ועברי שכתבו תרגום או בלשון אחר שאותו העם בקיאים בו, וכן ספר תורה שיש בו ללקט פ"ה אותיות מתוך תיבות שלמות או שיש בו אזכרה, מצילין אותה.

   

  נשמת אברהם

   

                    (א) כל כתבי הקודש. כותב הגרא"ד ראבינאוויטץ אב"ד ור"מ דק"ק מיר בקונטרס עובר אורח[1] וז"ל: במג"א ס"ק טו בשם ספר חסידים, דתורה שבכתב קודם לתורה שבע"פ, צ"ע במי שזכה שיש לו חיבורים כת"י שלא נדפסו, דודאי דין תורה שבע"פ להם וכסנהדרין לג ע"א, כה"ג אם הם קודמים להצלת תורה שבכתב כיון שאין עוד זולתם במקום אחר, ודומה להא דסי' תרנו שאינו חייב לבזבז כל ממונו בשביל מצות עשה, וצריך עיון טובה. וקצת יש ליישב דה"ל ספק סכנת נפשות למי שעמל ויגע בהם כל ימיו, יוכל לבוא לידי חולי מעגמת נפש ר"ל וכמו ששמעתי על הגאון ר"א חרל"פ ז"ל שהיה אבד"ק ביאלוסטאק שקרהו אסון לכתבי קודש שלו ולא האריך ימים מעגמת נפש ל"ע, ובשל אחרים יש להסתפק הרבה, וד' יצילנו מכל אסון עד העולם, עכ"ל.

   

   

  [1] מודפס בסוף הארחות חיים.

   

   


 • אורח חיים סימן של"ד (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.