נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תר

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תר" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תר.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תר

סימן תר ביצה שנולדה בר"ה ודיני קידוש

 

סעיף א  ביצה שנולדה ביום טוב הראשון, וכן מה שנצוד בו, וכן מה שנתלש בו, (א) אסור בשני. הגה וכבר נתבאר לעיל סימן תקי"ג סעיף ה' וסימן תקט"ו.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) אסור בשני. ויו"ט שני של ראש השנה לגבי לקיחת תרופות, דינו כיום טוב ראשון[1], וכן פסקו האבני נזר[2] והשש"כ[3], ועיין לעיל בסי' תצו ובדברינו שם.

 

 

 

[1] סי' תצו סע' ב.

[2] או"ח סי' שצד-שצה. 

[3] פל"א סע' כח.