נשמת אברהם / אורח חיים סימן תריד

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תריד" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תריד.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תריד

 • אורח חיים סימן תרי"ד (עידכון)

 • סימן תריד  דיני סיכה ונעילת הסנדל

   

  סעיף א  אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמא (א) אבל אם הוא חולה, אפילו אין בו סכנה, או שיש לו חטטין בראשו, מותר.

   

  נשמת אברהם

   

                    (א) אם הוא חולה. מותר בתנאים המובאים לעיל סי' שכח סע' כב ס"ק סא.

   

   

   

  סעיף ב  (ב) אסור לנעול סנדל או מנעל של עור, אפילו קב הקיטע וכיוצא בו, אפילו של עץ (ג) ומחופה עור, אסור, אבל של גמי או של קש, או של בגד או של שאר מינים, מותר אפילו לצאת בהם לרשות הרבים. ומותר לעמוד על כרים וכסתות של עור, ומ"מ המחמיר תבא עליו ברכה.

   

  נשמת אברהם

   

                    (ב) אסור לנעול. עיין במנחת חינוך[1] ובשדי חמד[2] שאדם בריא הנועל ביוהכ"פ מנעל של עור ויוצא בו לרה"ר עובר גם משום הוצאה לרה"ר כיון שאין מנעל זה ראוי ליוהכ"פ לא חשיב מלבוש אלא משאוי, ועיין ברש"י[3] ושאגת אריה[4]. אמנם הקצה המטה[5] מתמה על דבריהם וכן עיין בדעת תורה[6].

                    (ג) ומחופה עור. עיין בכף החיים[7] בשם המהריק"ש ספר ערך לחם סי' תריד והפר"ח סי' תריד שנעל שאין העור רק לאחוז את הנעל (שהוא עצמו אינו של עור) שרי, משום דלא מיקרי חפוי כיון דלא הוי אלא רצועה של עור להכניס בו ראש הרגל. וכן הסכים הברכ"י להתיר וכ"כ היפה ללב[8].

   

   

  סעיף ג  החיה, (ד) כל שלשים יום מותרת לנעול את הסנדל, והחולה כיוצא בה, אף ע"פ שאין בו סכנה, וכן מי שיש לו מכה ברגליו.

   

  נשמת אברהם

   

                    (ד) כל ל' יום. חולה, ואפילו מי שיש לו רק מכה ברגלו וקשה לו ללכת בלי נעלי עור, מותר לו לנעול נעלי עור[9]. ונראה שבמקום צער לא גזרו חז"ל על נעילת הסנדל, בו בזמן שהחמירו ברחיצה משום רפואה[10] כי גזירה דשחיקת סממנים גזרו אפילו במקום צער, כל שהוא לא חולה שאין בו סכנה. וכותב המטה אפרים[11] שאם החולה אין בו צורך כל כך, יש להחמיר. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: כמדומני שלא נזכר על חיה וחולה שחייבים להשתדל אחרי נעלי בד, ויתכן שבכל אופן מותר להם, אפילו להסוברים שגם נעילת הסנדל מה"ת אלא שמסרן הכתוב לחכמים, וצ"ע למעשה.

   

   

  [1] מצוה שיג אות ט.

  [2] מערכת יוהכ"פ סימן ג אות יד.

  [3] עירובין צה ע"ב.

  [4] סי' מא.

  [5] על המטה אפרים ריש סי' תריד.

  [6] סי' תריד סע' ד.

  [7] סי' תקנד ס"ק עה וכן כאן ס"ק י.

  [8] להגרא"ח פלאג'י ח"ב אות ו.

  [9] שש"כ פל"ט סע' לד מהא דמ"ב ס"ק י.

  [10] לעיל סי' תריג סע' ד ברמ"א סע' ג.

  [11] סע' ג.

   

   


 • אורח חיים סימן תרי"ד (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

  מה אתם מחפשים?

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.