נשמת אברהם / אורח חיים סימן תרצב

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תרצב" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תרצו.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תרצב

סימן תרצב  דיני ברכות המגילה

 

סעיף ד  מי שהוא אנוס קצת ואינו יכול לילך לב"ה וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל, וקשה עליו לישב בתענית כ"כ, יכול לשמוע קריאתה מבע"י מפלג המנחה ולמעלה. הגה אבל (א)  אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה, (ב)  אפי' התענית קשה עליו.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) אסור לאכול. עיין במג"א שמסיק דדוקא אכילה אסור אבל טעימא בעלמא שרי, וע"כ טוב יותר להקל לאיש כזה שיטעום קודם קריאת המגילה ולא להקל לקרוא מפלג המנחה ולמעלה, דהפר"ח קרא תגר על קולא זו ודעתו דקודם צה"כ אינו יוצא כלל אפילו דיעבד, וכן משמע דעת הגר"א בביאורו. ואפילו טעימה אין להקל אלא לצורך גדול, דהיינו חולה קצת או מי שמתענה והתענית קשה לו, ושיעור טעימה היינו כביצת פת או משקין כשיעור ביצה. וכתב הפמ"ג דלפי דעת הפר"ח אפילו בין השמשות אין לקרות, ובדיעבד אם קרא בבין השמשות ג"כ מסתפק שם אם לא באונס והכרח גדול יש לצדד להקל. ועיין בשע"ת בשם הברכ"י ובביה"ל דמ"מ המיקל לחולה וליולדת למהר קריאתן מבעוד יום קצת, יש לו על מי לסמוך[1]. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: צ"ע דלמה לא יאכל לפני קריאת המגילה, אם הוא חלש, דמאי שנא מלפני תקיעת שופר שרבים נוהגים להקל, עכ"ל. ועיין לעיל סי' תקפה ס"ק א.

                  ודע דכמו שבלילה אסור לאכול קודם קריאתה, ה"ה ביום אפילו כבר התפלל אסור לאכול קודם קריאתה, דקריאה דיום חמור מלילה דהוא מדברי קבלה[2]. ויל"ע אם מותר לאכול לפני משלוח מנות ומתנות לאביונים[3]. ועיין מה שכתב הגרא"י וולדינברג שליט"א בהערותיו על ספרי.

                  (ב) אפי' התענית קשה עליו. ואם הוא אדם חלש והשהייה תזיק לבריאותו ויכול לבוא לידי חולי, וטעימה מעט אינה מספקת לו, נראה דשרי לאכול, אך יבקש מאחד שיזכירנו לקרוא את המגילה אחר אכילתו[4].

 

 

 

[1] מ"ב ס"ק יד.

[2] מ"ב ס"ק טו, ושעה"צ ס"ק כז.

[3] מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. וראה במועדים וזמנים ח"ב סי' קפו שנשאר בצע"ג למה אין

                  נוהגין להחמיר ולדקדק בדבר.

[4] מ"ב ס"ק טז. ועיין בשעה"צ ס"ק כט מה שמקשה על המג"א.

 

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.