נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קטז

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קטז" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' קטז.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קטז

 • יורה דעה סימן קט"ז (עידכון)

 • הלכות מאכלי עובדי כוכבים

   

  סימן קטז  דברים האסורים משום גילוי

   

  סעיף ה  צריך ליזהר מליתן מעות בפיו, שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין. ולא יתן פס ידו תחת שחיו, שמא נגע ידו במצורע או בסם רע. ולא יתן ככר לחם תחת השחי, מפני הזיעה. ולא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. ולא ינעוץ סכין בתוך אתרוג או בתוך צנון, שמא יפול אדם על חודה, וימות. הגה וכן יזהר מכל דברים (א) המביאים לידי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור, ולכן אסור לילך בכל מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי בלילה, וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות בלילה או להניח פיו על קלוח המים לשתות, כי דברים אלו יש בהן חשש סכנה. ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה, וכן כתבו הקדמונים, ואין לשנות. עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר, ויש לצאת מן העיר בתחלת הדבר, ולא בסופו. וכל אלו הדברים הם משום סכנה, ושומר נפשו ירחק מהם ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה. ועיין בחושן משפט סימן תכ"ז.

   

  נשמת אברהם

   

                      (א) המביאים לידי סכנה. ואם בטל בששים, ראה בט"ז [1] בשם הדרכי משה שאינו בטל, וכ"כ בבה"ט [2] בשם המהרי"ל. אך הפ"ת [3] מביא בשם החת"ס [4], החוות יאיר [5], השבות יעקב [6] ושו"ת חוט השני [7] דבטל, וכ"כ בנקוה"כ. וממשיך הפ"ת: איברא מאחר דחזינן להרמב"ם דרב גובריה ברפואות וטבעיות, שהשמיט הא דביניתא דאטוי בהדי בישרא, מסתמא לפי עוצם חכמתו ידע והבין שנשתנו הטבעים בענין זה, ונהי שלא נסמוך ע"ז לעשות מעשה לאכלם זה עם זה דאפשר דה"ל כמו דבר הנאסר במנין, מ"מ הרווחנו שיצאנו מחמירת סכנתא דהשתא מיהת ליכא סכנתא וכו'. וראה גם בשו"ת יביע אומר [8].

                      וכותב האג"מ [9] שאיסור חמור בעישון סמים (וה"ה כמובן לקיחתם בכל צורה שהיא) הוא ממה שנאמר בבן סורר ומורה, ומה גם הטעם דאיכא שסופו שילסטם את הבריות, עיי"ש.

                      ועיין במה שכתב הגר"מ פיינשטיין שליט"א[10] לגבי עישון סיגריות. וראה גם בנשמת אברהם או"ח סי' תקיא ס"ק א.

   

   

  [1] ס"ק ב.

  [2] ס"ק ב.

  [3] ס"ק ג.

  [4] יו"ד סי' קא.

  [5] סי' סד.

  [6] ח"ב סוסי' קד.

  [7] סי' סז.

  [8] ח"א יו"ד סי' ט וח"ה או"ח סי' לח אות ו.

  [9] יו"ד ח"ג סי' לה.

  [10] אסיא חוברת לז כסלו תשד"מ ועיין שם מאמרים אחרים על הנושא.

   


 • יורה דעה סימן קט"ז (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.