נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנ

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנ" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' קנ.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנ

הלכות עבודת כוכבים

 

סימן קן  להתרחק מדרך אלילים ושלא לשחות בפניה

 

סעיף ג  פרצופות המקלחות מים בפני עבודת כוכבים, לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבים. הגה י"א דכל שאינו אסור אלא (א) מפני מראית העין, כגון בדין זה, אם יש סכנה בדבר כגון אם ימות אם לא ישתה, מותר לשתות ואין בזה משום יהרג ואל יעבור.  שרים או כהנים שיש להם צורת עבודת כוכבים בבגדיהם, או שנושאים צורת חמה לפניהם כדרך הגמונים, אסור להשתחות להם או להסיר הכובע לפניהם, רק בדרך שאינו נראה, כמו שנתפזרו מעותיו  או שיקום לפניהם קודם בואם. וכן יסיר הכובע וישתחוה קודם בואם.  ויש מקילין בדבר הואיל וידוע שגם העובדים עבודת כוכבים אינם מסירים הכובע או משתחוים לעבודת כוכבים, רק להשר, וטוב להחמיר כסברא הראשונה.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) מפני מראית העין. מלשון הר"ן [1] מובא בביאור הגר"א [2] שכותב: ודבריו דחוקים וכ"כ הטור כאן בהדיא ואפילו אי מאית אי לא שתי וכ"כ הרשב"א הביאו הטור בסי' קמט וכ' הרשב"א ומשום הך טעמא דחשדא וכו' ואפילו על פקוח נפש אסור ליכנס לשם כדאמרינן גבי מעיין וכו' וכ"ז שלא כדברי הר"ן, עכ"ל הגר"א. אך עיין כאן במקור מים חיים שכותב שמכיון דאינו יכול לבוא לידי עבודת כוכבים ממש רק משום מראית העין אפשר דאינו בכלל יהרג ואל יעבור ע"ש. ומה שמביא הגר"א ראיה מהגמ' בסנהדרין עה ע"א דוחה אותו המקור מים חיים. ולא הבינותי את ראיתו של הגר"א כי הלא שם החולי בא מהמת עבירה שנתן עיניו באשה ולפיכך ימות ואל יעבור, אבל כאן שהחולי בא מאליו והוא רוצה רק לשתות באופן שיש מראית העין אולי יהיה מותר וכפי שכתב הרדב"ז [3], וצ"ע.

                    ואדם שמרותק למיטתו בחדר שתלוי בכותל המזרחי גילולים, עיין מה שכתבנו בנשמת אברהם או"ח [4] לגבי תפלה והשתחויה.

 

 

[1] ע"ז יב ע"א.

[2] ס"ק ד.

[3] סימן אלף עו (ח"ד סימן ב).

[4] סי' צד ס"ק ז.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.