נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנג

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנג" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' קנג.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנג

סימן קנג  דיני יחוד ישראל וישראלית עם עובדי כוכבים

 

סעיף ב  (א) לא יתייחד ישראל עם עובדי כוכבים, מפני שהם חשודים על שפיכות דמים.

סעיף ד  לא תתייחד ישראלית עם עובדי כוכבים, אפילו הם רבים ונשותיהם עמהם.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) לא יתייחד ישראל. וראה בחזו"א [1]: דאמנם דמותר באיש בין אנשים דהא כלהו אית להו טעמא דחשיבות לסלק חשש שפיכות דמים, אבל י"ל דכל זה באיכא רואים בתחלת היחוד ומתירא שיודע הדבר, אבל בליכא רואים בתחלתו אינו מתירא שיודע הדבר והלכך באיש בין אנשים אסור כה"ג, עכ"ל. ויל"ע למה האידנא נוהגים להקל והולכים לרופא נכרי ואפילו בביתו, ואולי י"ל שמכיון שאין להם דין של עכו"ם אלא מנהג אבותיהן בידיהן [2] נוהגים להקל. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: הרי יתפרסם הדבר, וגם יש היום בלשות והמלכות מקפדת, עכ"ל. ועיין במ"ב [3] בשם הח"א דבזמן הזה אינם חשודים על שפינות דמים.

 

 

[1] יו"ד סי' סו ס"ק א.

[2] עיין ש"ך סי' קכג ס"ק ב והוא מחולין יג ב.

[3] סי' כ ס"ק ז.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.