נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קפג

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קפג" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' קפג.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קפג

 • יורה דעה סימן קפ"ג (עידכון)

 • סימן קפג  אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים

   

  סעיף א  אשה שיצא דם (א) ממקורה, (ב) בין באונס בין ברצון, טמאה, והוא (ג) שתרגיש ביציאתו. ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה אף על פי שלא יצא לחוץ, ואפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל, יושבת עליו שבעה נקיים. הגה כאשר יתבאר לקמן סימן קצ"ו. ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה, כי כל הבא על הנדה חייב כרת.

   

  נשמת אברהם

   

                      (א) ממקורה. מדכתיב והיא גלתה את מקור דמיה [1], ולמדו חז"ל [2] שאינה טמאה אלא בדם הבא מן המקור [3].

                      (ב) בין באונס. כגון שהרופא פתח לה פי המקור ועל ידי זה יצא דם [4], או על ידי לקיחת תרופות. ועיין להלן סי' קצד ס"ק ד ובדברינו שם.

                      (ג) שתרגיש. היינו מדאורייתא, אבל מדרבנן טמאה אע"פ שלא הרגישה [5]. ועיין בפ"ת [6].

   

   

  [1] ויקרא כ יח.

  [2] נדה מא ע"ב.

  [3] ש"ך ס"ק א.

  [4] ערוה"ש סע' מג.

  [5] ש"ך ס"ק ב.

  [6] ס"ק א.

   

   


 • יורה דעה סימן קפ"ג (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.