נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קצד (עדכון שני)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קצד (עדכון שני)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' קצד.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קצד (עדכון שני)

סימן קצד  דיני יולדת ומפלת

 

סעיף יד  (א) יוצא דופן, אם לא יצא דם אלא דרך דופן, אמו טהורה מלידה ומנדה ומזיבה.

 

נשמת אברהם

 

                (א)יוצא דופן. בכ-%2-1 מן ההריונות יהיה ההריון מחוץ לרחם – דהיינו בתוך החצוצרה, השחלה, חלל הבטן וכו'. אין כל סיכוי שעובר כזה יכול להתפתח, ואדרבא, המצב מסכן את האשה ובדרך כלל ברגע שמאבחנים הריון כזה מוציאים את העובר בניתוח דרך דופן הבטן. ומה הדין באשה שאובחנה שהיא בהריון מחוץ לרחם כשההריון היה למעלה מ40- יום ובוצע ניתוח בהצלחה, אך אינה יודעת אם העובר היה זכר או נקבה, האם חייבת לחכות 14 יום עד שיכולה להיטהר ככל אשה שמפילה זכר (וכפי שמבואר כאן סע' א) או האם היא יכולה להיטהר אפילו תוך 14 יום כי מאתר דעיבורה במקום כזה שאי אפשר לו לבוא לידי לידה בשום אופן, אין לדונו כעובר? לכאורה אין כאן לידה כלל וקל וחומר מיוצא דופן. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: פשוט הדבר שאין לה דין יולדת והיא רק צריכה להיטהר אם יצא דם דרך המקור, עכ"ל. וכן פוסק השו"ת שבט הלוי [1].

                ובנשמת אברהם [2] כתבתי בשם מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שהילד שבא אחריו חייב בפדיון הבן, ואמר לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: בברכה.

 

 

[1] ח"ח סי' רלז.

[2] כרך ב חיו"ד סי' שה ס"ק ה (עמ' קצט).