נשמת אברהם / יורה דעה סימן רס

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן רס" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' רס.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רס

 • יורה דעה סימן ר"ס (עידכון)
 • יורה דעה סימן ר"ס (עידכון שני)

 • הלכות מילה

   

  סימן רס

   

  סעיף א  מצות עשה (א) לאב למול (ב) את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה.

   

  נשמת אברהם

   

                      (א) לאב למול. כתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: צ"ע אם יש מצוה על האב למול בעצמו אף אם ע"י זה גורם צער יותר גדול לתינוק מאם היה נימול ע"י מוהל מומחה.

  אב סומא. עיין באו"ח סי' יז בב"י ומג"א, ורוב הפוסקים פוסקים דלא כר"י אלא סומא חייב בכל המצות וכו' (וממילא חייב לדאוג שבנו יהיה נימול). ועיין בתוס' ר"ה לג ע"א ד"ה הא, דעתם דפטור מה"ת אבל מדרבנן חייב כדי דלא להוי כעכו"ם, וכ"כ התוס' ב"ק פג ע"א ד"ה התירו [1].

  תינוק סומא. עיין בספר מלא הרועים [2] שמסתפק בקטן סומא אם אביו חייב למולו, לר"י דסומא פטור ממצות כיון דכתיב המול ימול ערל אשר לא ימול וגו', וכל היכא דקרינן ערל קרינן המול ימול, וסומא פטור לימול עצמו כשיגדל, גם אביו פטור למולו, ע"ש. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: צ"ע לפי"ז בחרש ושוטה (כשיש ספק רציני אם אפשר למולו בשבת [3] וה"ה לגבי הברכה), עכ"ל.

                      (ב) את בנו. בן הנולד ע"י הזרעה מלאכותית מזרע של הבעל (ע"פ הוראת חכם), שמעתי שפוסקים למעשה שהבן הנולד הוא כבנו לכל דבר, אך אעפ"כ הנני מציין מה שכותב בספר הברית [4]: עיין באחרונים מה שהאריכו בדברי החלקת מחוקק אהע"ז סי' א ובבית שמואל שם והב"ח ביו"ד סי' קצה (ד"ה ולא ישב) ושו"ת תשב"ץ ח"א סי' קא-קב וח"ג סי' רסג, אם נקרא בנו לכל דבר. ולפי פי' ר"ח חגיגה טז ע"א בבעית הגמרא בתולה שעיברה, שכתב שם דאם עיברה באמבטי זה מעשה נסים ואין אני קורא בה אשה כי תזריע ואינה טמאה לידה ע"ש, א"כ אין מילתן דוחה שבת וכו', ואפשר דלא כתב כן רק בנתעברה ממילא דהוי דרך נס, וצ"ע, עכ"ל. וכ"כ הגרש"ז אויערבאך שליט"א [5].

   

   

  [1] מנחת חינוך סוף מצוה ב ד"ה והנה מילה.

  [2] כלל סומא אות י.

  [3] ואין זה מעשי היום כי אין לנו האפשרות לדעת אם התינוק חרש או שוטה עד עבור

                      כמה חדשים.

  [4] ס"ק מח ובסי' רסב ס"ק צו.

  [5] נועם כרך א תשי"ח עמ' קנו.

   

   


 • יורה דעה סימן ר"ס (עידכון)
 • יורה דעה סימן ר"ס (עידכון שני)
 • powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

  מה אתם מחפשים?

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.