נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שה (עדכון)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שה (עדכון)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שה.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שה (עדכון)

הלכות פדיון הבן

 

סימן שה  מי חייב בפדיון בכור ומתי ראוי לפדיון וכל דינו

 

סעיף יא  אין הבכור ראוי לפדיון עד שיעברו עליו שלשים יום, ואחר שלשים יום (א) יפדנו מיד, שלא ישהה המצוה. ואם חל יום ל"א להיות בשבת, אין פודין אותו בשבת, אלא ימתין עד יום א' (י"א דאין לעשות פדיון הבן בחול המועד ויש מתירין, וכן עיקר).

 

נשמת אברהם

                               

                (א) יפדנו מיד .  עיין בנשמת אברהם [1] מה שכתבנו בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א שתינוק שהיה באינקובטור, יש לחכות עד שהוא יוצא משם. וראה שם שלדעת כמה פוסקים, יש לפדותו ביום הל"א אפילו שהוא עדיין באינקובטור. וכתב לי הגאון שליט"א דאם כלו לו חדשיו פודין אותו מיד ביום הל"א, אך אם נולד בן ח' או בן ז' טוב להמתין ל' יום אחרי שיצא מהאינקובטור כאילו כעת נגמר עיבורו, עכ"ד.

                תינוק שנולד עם מום קשה שבטוח שאינו יכול לחיות יותר מכמה ימים אך ע"י טיפולים שונים ומיוחדים במחלקה לטיפול נמרץ חי עד אחרי 30 יום ואז מת. האם תינוק כזה הייב בפדיון הבן והאם מתאבלים עליו או האם אין לו חזקת חיים ונקרא נפל אפילו שהוא חי יותר מ- 30 יום. ועיין בשו"ת מנחת יצחק [2] שפוסק במקרה של תינוק שנולד ללא קיבה שנקרא טריפה וחייב באבילות אם חי ל' יום. וכן אמר לי הגרי"ש אלישיב שליט"א שלתינוק כזה דין של טריפה ומתאבלים עליו אם נפטר אחרי שלשים יום ופטור מפדיון. אך כתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: נלענ"ד דאין מתאבלין עליו וגם חושבני שפטור

מפדיון [3], עכ"ל. ואמר לי הגאון שליט"א שתינוק כזה אין לו חזקת חיים כי ללא הטיפולים הרפואיים היה מת תוך 30 יום ולכן אפילו שמת אחרי 30 יום אין מתאבלים עליו.

                לגבי פג שנפטר אחרי שלושים יום, עיין בשו"ת ציץ אליעזר [4], שו"ת שבט הלוי [5], ספר תורת היולדת [6] בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א, וספר ילקוט יוסף [7] בשם הגר"ע יוסף שליט"א שנחלקו בדבר אם חייבים להתאבל עליו או לא.

                תינוק שנהרג תוך ל' יום אין מתאבלים עליו כל שלא ידוע שכלו לו חדשיו [8].

 

                               

[1] כרך ב יו"ד סי' שה ס"ק ב (עמ' קצד).

[2] ח"ט סי' קכ.

[3] ועיין בתוס' מנחות לז ע"א סוד"ה שומע. יו"ד כאן סע' יב וש"ך ס"ק טז.

[4] ח"ט סי' כח ס"ק ח.

[5] ח"ג סי' קמג.

[6] פרק נז הערה ח.

[7] ח"ז סי' ח הערה ז.

[8] תוס' יבמות לו ע"ב ד"ה הא. גשר החיים פי"ט סימן ג טע' ד (עמ' קפב).

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.