נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלה (עדכון)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלה (עדכון)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שלה.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלה (עדכון)

הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס

 

סימן שלה  מתי מבקרין החולה ואיזה חולים מבקרין וכיצד מתפללין עליו

 

סעיף א(א) מצוה לבקר חולים, הקרובים והחברים נכנסים מיד והרחוקים אחר ג' ימים. ואם קפץ עליו החולי, אלו ואלו נכנסים מיד.

 

נשמת אברהם

                               

                (א) מצוה לבקר חולים. כותב הגר"מ פיינשטיין ז"ל [1]: מהא דנאמר וירא אליו ולא נאמר שום נבואה, שלכן דרשו חז"ל (סוטה יד ע"א) שהוא לבקר את החולה, מזה ראיה גדולה שחוב ביקור חולים הוא אף באופן דליכא ב' הטעמים, לא לשמוש ולא לתפלה, מ"מ מחוייבין לבקר, כי אצל ביקור השי"ת לא שייך שום טעם, שבידו לרפאותו אף בלא השראת שכינה מיוחדת לזה באהלו של אברהם. ונראה להסביר משום דאף דאיכא טעמים להמצוה, הויא חיוב המצוה לעשותו כמו בלא טעם, דהטעמים הם ביאורים לחיוב המצוה, אבל המצוה צריך לעשותה בלא שום טעם רק לשם שמים שציוה המצוה, ולכן לא יכול לפטור עצמו מביקור חולים בזה שאין החולה צריך לשמושו, ויכול להתפלל בעצמו. ואולי זה היה הטעם שלא הלכו רבנן לבקר את החולה (נדרים מ ע"א), שלפי החשבון היה שם מי שישמשנו, והתפללו עבורו אף בלא הליכתם, ור"ע ג"כ לא הלך לבקרו בשביל הצורך, שג"כ חשב דליכא צורך, אלא מפני שהדין הוא לבקר בכל אופן, ונזדמן שהיה צורך לשמשו, דאל"כ איך נמנעו רבנן מלבקרו, עכ"ל.

 

                               

[1] דרש משה ריש פ' וירא.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.