נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שפא

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שפא" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שפא.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שפא

סימן שפא  איסור רחיצה וסיכה לאבל

 

סעיף ג  (א) יולדת אבלה שצריכה לרחוץ, מותר. וכן מאן דאית ליה ערבוביא ברישיה, מותר לחוף ראשו בחמין, דלא גרע מאסטניס (פי' קר הגוף ומצונן), שמותר לרחוץ כל גופו. ולא כל מי שאומר אסטניס אני, מתירין לו, אלא דוקא שהוא ידוע שהוא אסטניס ומתנהג בנקיות, ואם לא ירחץ יצטער הרבה ויבא לידי מיחוש.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) יולדת אבלה. כותב הש"ך [1] בשם האחרונים: אפילו ביום ראשון, מיהו אם אין לה צורך כל כך, יש להחמיר ביום ראשון, עכ"ל. ועיין בנשמת אברהם או"ח סי' תריג ס"ק א.

 

 

[1] ס"ק ב.