נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שפד (עדכון)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שפד (עדכון)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שפד.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שפד (עדכון)

סימן שפד  האבל אסור בתלמוד תורה

 

סעיף א  אבל, כל שבעה ימים (א) אסור לקרות בתורה, נביאים וכתובים, משנה, גמרא, הלכות ואגדות. ואם רבים צריכים לו להתלמד, מותר, ובלבד שלא יעמיד תורגמן אלא יאמר לאחר, והאחר לתורגמן, ותורגמן ישמיע לרבים. הגה או ידרוש בעצמו ויכול לפסוק איסור והיתר ליחיד השואל אותו, אם אין אחר אלא הוא, וצריכין לו, אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו, וכן נוהגין, אע"פ שיש מקילין.

 

נשמת אברהם

                               

                (א) אסור לקרות בתורה. וראיתי בחידושי הר"ן [1] שכותב: וכתב הרב ר' יהושעיה ז"ל שאם היה האבל רופא ורוצה לעיין בספר הרפואות להתלמד בהן שלא לצורך שעה, אסור דחכמה היא אע"פ שאינה מלאכה, עכ"ל. וכנראה שהאיסור הוא כדי שלא יסיח את דעתו מהאבלות. וכ"כ בערוה"ש [2]: והדבר פשוט שאסור לו לאבל ללמוד בשארי חכמות וכו' שלא יסיח דעתו מאבלותו, עכ"ל.

                               

[1] מו"ק יא ע"ב.

[2] כאן סע' ט.

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.