נשמת אברהם / חושן משפט סימן יז

, "נשמת אברהם / חושן משפט סימן יז" נשמת אברהם – חושן משפט, עמ' יז.

נשמת אברהם / חושן משפט סימן יז

סימן יז  להשוות הבעלי דינין בכל דבר

 

סעיף א  בצדק תשפוט עמיתך, איזהו צדק המשפט, זו השוויית שני הבעלי דינים בכל דבר. לא יהא א' מדבר כל צרכו, ואחד אומר לו קצר דברך. ולא יסבירו פנים לאחד וידבר לו רכות, וירע פניו לאחר וידבר לו קשות. ואם היה אחד מהם מלובש בגדים יקרים והשני מלובש בגדים בזויים, אומרים למכובד או הלבישהו כמותך, או לבוש כמוהו. ולא יהא אחד יושב ואחד עומד, אלא שניהם עומדים, ואם רצו ב"ד להושיב את שניהם, מושיבים. ולא ישב אחד למעלה ואחד למטה, אלא זה בצד זה. בד"א, בשעת משא ומתן (דהטענות) אבל בשעת גמר דין, שניהם בעמידה, לכתחלה. איזהו גמר דין, איש פלוני אתה זכאי איש פלו' אתה חייב. והעדים, לכתחלה, לעולם בעמידה. הגה (א) ועמידה ע"י סמיכה מקרי שפיר עמידה לענין זה, ועיין לקמן סי' כ"ח.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) ועמידה ע"י סמיכה. מקורו של הרמ"א הוא הריב"ש סי' רסו ועיין בט"ז [1] שחולק על הרמ"א. ועיין במג"א [2] שכותב: וקשה דבחו"מ סי' יז סוסע' א כתב רמ"א דריב"ש חשיב לסמיכה עמידה, והכא כתב הטור והתוס' דלא חשיב כעמידה וצ"ע. ואפשר דגבי עדות הקיל אבל אינו מוכרח בריב"ש דהא גבי קריאה נמי בדיעבד יוצא ואפילו הכי לכתחלה אסור סמיכה. ונ"ל דרמ"א עיין בב"י סוסי' כח שכתב בשם הריב"ש דסמיכה אינה כישיבה ולכן כתב רמ"א דכשר גבי עדות, אבל נלענ"ד שט"ס הוא וצ"ל שסמיכה כישיבה וכ"ה בשו"ע שם וכו', עכ"ל של המג"א. ועיין בשד"ח [3]. ומובא במ"ב [4] ובבאה"ט [5] דבדיעבד יצא מיושב. ולפי"ז אדם חולה או חלש שאינו מסוגל לעמוד אלא ע"י סמיכה על דבר אחר. יהיה מותר כי אין לך בדיעבד גדול מזה. וכן כותב השד"ח [6] דבאדם חלוש אין חשש לעמוד ע"י סמיכה. וכ"כ המהרש"ם [7]דבאדם חלוש קצת יש להקל.

                                וכותב הפ"ת [8] דאין זה דומה לחליצה [9] שהחמיר מור"ם, כי היכי דהחמירו שם בכמה מילי כידוע, עכ"ל. ועיין בברכ"י [10] באריכות, וכסוף הוא כותב: והנכון כמו שכתב הרב מהר"ר צבי אשכנזי בהגהותיו לט"ז חו"מ, דמור"ם סמך על סוף דברי הריב"ש דהקל מטעם דהוי דרבנן וקרא אסמכתא ע"ש וכו' וזה מדוקדק מ"ש כאן בהגה "מיקרי שפיר עמידה לענין זה" דייקא, כלומר לענין זה וכיוצא בו דהוי מדרבנן ודוק, עכ"ל. ועיין מה שכתב הגרא"י וולדינברג שליט"א בעמ' רנו.

 

 

[1] כאן.

[2] סי' קמא ס"ק ב.

[3] מערכת העין כלל סא.

[4] סי' קמא ס"ק א.

[5] שם ס"ק א.

[6] מערכת ראש השנה סי' ב אות לו ד"ה והנה נמשכו.

[7] דעת תורה ואורחת חיים ריש סי' תקפה.

[8] ס"ק ה.

[9] אהע"ז סי' קסט.

[10] כאן ס"ק ג, הובא דבריו גם בפ"ת כאן ס"ק ה.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.